مقایسة تطبیقی مبانی روانشناختی تربیّت رسمی‌‌و‌عمومی سند تحوّل بنیادین آموزش‌ وپرورش و درمان وجودی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 معاون اجرایی - آموزش و پرورش- تهران - ایران

چکیده

درمان وجودی، فلسفه‌ای در مورد روان‌درمانی است؛ که به افراد در تمام سطوح عملکرد شخصی‌شان مربوط می‌شود. درمان وجودی، در هر چیزی که انسان‌ها با آن سروکار دارند، جایی برای سخن گفتن دارد؛ آموزش و پرورش نیز، از جمله از مهم‌ترین نهادی‌ست که تمامی افراد جامعه، به نوعی با آن سروکار خواهند داشت؛ از سویی دیگر تدوین مبانی نظری سند تحوّل بنیادین یکی از اقدامات مهمّی‌ست که، توسط وزارت آموزش‌و رورش صورت پذیرفته‌است؛ یکی از این مبانی، مبانی روان‌شناختی‌ست؛ لذا بررسی مبانی روان‌شناختی آن که نقش ویژه‌ای در روشن‌سازی تصویر حیات آدمی دارد، دارای اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر که به بررسی تطبیقی مبانی روان-شناختی تربیّت رسمی و عمومی از منظر رویکرد وجودی می‌پردازد، به شیوه‌ی روش تحقیق تطبیقی بردی، به بررسی وجوه مشترک و متفاوت میان مبانی روان‌شناختی تربیّت رسمی‌و‌عمومی و رویکرد وجودی پرداخته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که شباهت‌هایی میان این دو دیدگاه وجود دارد؛ از جمله اینکه در هر دو دیدگاه، تعاملات درونی و بیرونی فرد، جزو جدایی‌نا‌پذیر زندگی انسان‌هاست. همچنین اینکه افراد ضمن بی‌همتا بودن، در قبال انتخاب‌های خود مسئولیّت‌اند. اما در مقابل، وجوه افتراقی چون تفاوت در نگاه به غایب انسان، تفاوت در نگاه به رشد افراد، تعارض در توجه به افراد با توانایی خاص و نوع نگاه به انگیزش، در این دو دیدگاه به خوبی مشهود است. در این راستا، نتایج این قبیل مطالعات، که به تطبیق اسناد بلادستی آموزش‌وپرورش با نظریه‌های روان‌درمانی می‌‌توانند در ارزیابی مبانی تربیت روانشناختی سندتحوّل‌بنیادین بر اساس نظریات درمان‌درمانی از قبیل وجودی، و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the psychological foundations of formal and general education, the fundamental transformation document of education and existential therapy.

نویسندگان [English]

  • fataneh mansourijamshidi 1
  • Atefeh Abdi lifkoei 2
1 Farhangian university
2 Executive Vice President - Education - Tehran - Iran
چکیده [English]

Existential therapy is a philosophy of psychotherapy; , relating to individuals at all levels of their personal functioning. Existential therapy has a place to speak in everything that human beings deal with; Education is also one of the most important institutions that all members of society will deal with in some way; On the other hand, the development of the theoretical foundations of the document of fundamental change is one of the important measures that has been taken by the Ministry of Education in recent years; One of these principles is psychological principles; Therefore, it is important to study its psychological foundations, which have a special role in illuminating the image of human life. The present study, which comparatively examines the psychological foundations of formal and general education from the perspective of existential approach, has examined the common and different aspects between the psychological foundations of formal and general education and the existential approach through the method of comparative comparative research. Studies show that there are similarities between the two views; among other things, in both views, the internal and external interactions of the individual are an integral part of human life. Also, people are unique and responsible for their choices. On the other hand, different aspects such as differences in looking at the absent human being, differences in looking at the growth of individuals, conflict in paying attention to people with special abilities and the type of looking at motivation, can be seen in these two perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formal and general education
  • document of fundamental change
  • psychological foundations
  • existential therapy