پیش بینی تعهد حرفه ای براساس خود کارآمدی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس استثنایی لرستان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 وزارت آموزش و پرورش

2 پژوهشکده تعلیم و تربیت

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد حرفه ای براساس خودکارآمدی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس استثنایی لرستان به اجرا درآمد. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی استان لرستان (294 نفر) بود. حجم نمونه 170 نفر براساس جدول مورگان و کرجسی (1970) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شد. ابزارهای پژوهش، پرسش‌نامه‌های تعهد حرفه ای (مایر، آلن و اسمیت، 1993)، خودکارآمدی (شرر، 1982) و رفتار نوآورانه (جانسن، 2000) بود. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار (SPSS-20) با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که در بین متغیرهای خودکارآمدی و رفتار نوآورانه، بیشترین میانگین مربوط به رفتار نوآورانه (47/3) و کمترین میانگین مربوط به خودکارآمدی (19/3) بود. بین خودکارآمدی و رفتار نوآورانه با تعهد حرفه ای رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت. خودکارآمدی و رفتار نوآورانه می توانند تعهد حرفه ای معلمان را پیش بینی کنند. یعنی با افزایش خودکارآمدی و رفتار نوآورانه معلمان مدارس استثنایی، تعهد حرفه ای آنها بیشتر می شود. می توان نتیجه گرفت، بررسی خصوصیات شخصیتی معلمان و انتخاب شایسته آنها توسط مسئولان آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of professional commitment based on self-efficacy and innovative behavior of Lorestan exceptional school teachers

نویسندگان [English]

  • Minoo Ghanbari panah 1
  • zahra shabani 2
  • Fateme Yarmoradi 3
1 Ministry of Education
2 Research Institute of Education and Training
3 farhangian University
چکیده [English]

The present study was carried out with the aim of predicting professional commitment based on self-efficacy and innovative behavior of teachers of special schools in Lorestan. The correlation research method was predictive. The statistical population included primary school teachers of exceptional schools in Lorestan province (294 people). The sample size of 170 people was selected based on the table of Morgan and Karjesi (1970) with stratified random sampling method. The research tools were professional commitment questionnaires (Mayer, Allen and Smith, 1993), self-efficacy (Sherrer, 1982) and innovative behavior (Johnson, 2000). Data analysis was done by SPSS-20 software using descriptive statistics, Spearman's correlation coefficient and multivariate regression. The findings showed that among the variables of self-efficacy and innovative behavior, the highest mean was related to innovative behavior (3.47) and the lowest mean was related to self-efficacy (3.19). There was a significant and direct relationship between self-efficacy and innovative behavior with professional commitment. Self-efficacy and innovative behavior can predict teachers' professional commitment. That is, with the increase in self-efficacy and innovative behavior of exceptional school teachers, their professional commitment increases. It can be concluded that the investigation of the personality characteristics of teachers and their appropriate selection by the education authorities should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional commitment
  • self-efficacy
  • innovative behavior
  • exceptional school teachers