شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از اجرای برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان( مطالعه موردی: پردیس های استان البرز)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دبیر جغرافیا اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان البرز

3 دبیر جغرافیا، اداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجومعلمان کارورز از اجرای برنامۀ کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان البرز می باشد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته دانشجومعلمان کارورز بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان و پایایی ان با روش الفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. اعضای نمونه پژوهش، 103 نفر از کارورزان در پردیس های استان البرز بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش استنباطی از آزمون فریدمن، برای رتبه بندی گویه ها و ابعاد و به منظور ارزیابی ارتباط گویه ها با ابعاد، از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد از نظر کارورزان، 22 عامل، در چهار بعدِ عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، تعاملات و عوامل مرتبط با دانشجومعلمان، بر رضایتمندی پاسخگویان از اجرای برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان البرز، موثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting the satisfaction of students with the implementation of Farhangian University internship program (Case study: Alborz campuses)

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmadi 1
  • Leyli Tamimi 2
  • Hamidreza nouri Eibloo 3
1 Geography teacher, Takab education office
2 Lecturer, Farhangian university of Alborz
3 Geography teacher, education office of urumia
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the factors which affecting the satisfaction of internship student-teacher interns from the implementation of the internship program at Farhangian University of Alborz Province. The research method that utilized is descriptive-survey and to collect Required information for this study, a researcher-made questionnaires have been used for apprentice students.The content validity of the questionnaire was evaluated by experts and its reliability was evaluated by Cronbach's alpha method. The sample members were 103 interns. Data analysis was performed in two parts: descriptive and inferential analysis. In the inferential part of Friedman test, confirmatory factor analysis was used to rank items and dimensions and to evaluate the relationship between items and dimensions The results showed that 22 factors, in four dimensions of educational factors, organizational factors, interactions and factors related to student-teachers, are effective on respondents' satisfaction with the internship program at Alborz Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internship
  • Satisfaction
  • Teacher-Students
  • Farhangian university