تاملی بر آموزش «دستور زبان فارسی» و رویکرد دانشجومعلمان رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی در تدریس آن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی/مرکزآموزش عالی شهید باهنر/تهران/ایران

چکیده

از موضوعات مهم در یادگیری زبان و ادبیات فارسی، آموزش دستور زبان است. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر آموزش دستور زبان فارسی در دوره کارورزی و چگونگی تدریس آن از سوی دانشجومعلمان رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان است. برای تحقق این هدف، این پژوهش تاثیر اجرای طرح ها و اجراهای آموزشی با موضوع دستور را از منظر توسعۀ حرفه ای کارورزان رشته، مورد تامل قرار می دهد. لذا، از شیوه پژوهش کیفی به صورت مطالعه موردی، با استفاده از متن گزارش کارورزان و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره برده شد. نمونه‌گیری، هدفمند بود؛ هشت نفر از دانشجویان دختر ورودی سال‌های 91و92 مرکز آموزش عالی شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان تهران مشارکت داشتند. داده ها با روش «تحلیل محتوای مضمونی» مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج اولیه نشان داد که موضوع دستور زبان در اولویت نخست طراحی های آموزشی دانشجویان قرار نداشت؛ اما این اجراهای آموزشی فرصت های یادگیری دستور را برای فراگیران ایجاد کرد. چالش های کارورزان در تدریس مباحث دستور زبان: پایین بودن دانش مرتبط، عدم قابلیت، ناتوانی در به خدمت گرفتن مهارت های حرفه ای مناسب در تدریس دستور، عدم تطابق طراحی ها و اجراهای آموزشی با محتوای مباحث دستور بود. کارورزان، برای آموزش موضوعات دستور زبان، باید از فرصت های موجود در کارورزی بهرۀ بیش تری ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the teaching of "Persian grammar" and the approach of student teachers in the field of teaching Persian language and literature in teaching it

نویسنده [English]

  • Zhila Dehbozorgi
Assistant professor .shahid bahonar of haigher education tehran
چکیده [English]

Teaching Persian grammar is the one of important subjects in learning Persian language and literature. The purpose of this research is to analyze the teaching of Persian grammar in the internship period and how it is taught by student teachers in the field of teaching Persian language and literature at Farhangian University. To achieve this goal, this research considers the effect of the implementation of instructional projects from the perspective of the professional development of interns in the field. For this purpose, a qualitative research method was used in the form of a case study, using the text of interns' reports and a semi-structured interview tool. Sampling was purposeful; eight incoming female students of 1991 and 1992 of Shahid Bahonar Higher Education Center of Farhangian University of Tehran participated. The data were analyzed using the "thematic content analysis" method. The preliminary results showed that the topic of Persian grammar was not in the first priority of students' educational plans; But these educational designs and implementations were able to create some opportunities to learn grammar for their learners. However, interns faced challenges in teaching grammar topics independently; The lack of relevant knowledge, lack of ability, inability to employ appropriate professional skills in teaching grammar, mismatch of educational designs and implementations with the content of grammar topics were among these. Interns should take more advantage of the opportunities available in the internship to teach grammar subjects; Interns should take more advantage of the opportunities available in the internship to teach grammar subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian grammer
  • Internship
  • Persian Language and Literature
  • Professional development