آینده‌پژوهی جایگاه خانواده در ایران قوی: بررسی نگرش دانشجومعلمان دختر به مسئله جوانی جمعیت (مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان / پردیس نسیبه تهران/ واحد شهید باهنر تهران / رشته آموزش زبان عربی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف آینده‌پژوهی جایگاه خانواده در ایران قوی انجام گردید؛ این پژوهش، پس از 14 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. مصاحبه به روش نیمه‌ساختاریافته انجام پذیرفت. روش تحلیل آن، تحلیل محتوای مضمونی انتخاب شد. جامعۀ آماری را دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان تهران تشکیل دادند. نمونه‌گیری با استفاده از شیوۀ هدفمند انجام شد. جهت برخورداری پرسش‌های مصاحبه از اعتبار کافی، این پرسش‌ها به تأیید چندین تن از اساتید رسید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با نرم‌افزار‌های آماری Excel و Spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، عوامل آسیب‌ به فرزندآوری مادران شاغل در بدنۀ آموزش‌و‌پرورش، عبارت‌اند از : فضای مجازی مدیریت نشده برای کودکان در زمان حضور مادر در محل کار، عدم تربیت دینی کافی در مهدکودک‌ها، حجم کاری زیاد و ناتوانی مادر در تفکیک کار و مدرسه، مشکلات مرخصی مادران شاغل و انتقالی معلمان و نبود مشوق‌های لازم و مناسب جهت فرزندآوری زوجین فرهنگی جوان. علاوه‌برآن، آسیب‌ها و تبعات کاهش جمعیت کشور در آینده، به‌ترتیب شامل : کمبود نیروی دفاعی کشور، نیروی کارآمد صنعتی و نیروی انسانی با 46%، از کار افتادن کسب و کارها با 22%، فروپاشی نظام خانواده و پیری جمعیت، از بین رفتن مفهوم خاله، عمه و ... در آینده و ناآشنایی فرزندان با این نسب‌ها، کاهش نشاط‌اجتماعی و نوآوری با 9% و بکارگیری اتباع خارجی در امور کشور و تضعیف دین و فرهنگ با 5% می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The future study of the position of the family in strong Iran: investigating the attitude of female student teachers to the problem of the youth of the population (case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Atefeh Abdi lifkoei 1
  • Alireza Karimi 2
1 Student-teacher of Farhangian University / Nasibeh Campus of Tehran / Shahid Bahonar Branch of Tehran / Arabic language teaching
2 Master's student in Cultural Studies, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of future research of the family position in strong Iran; reached theoretical saturation after 14 interviews. Thematic content analysis was chosen as its analysis method. The statistical population of this research is made up of female student teachers of Farhangian University in Tehran province. Sampling was done using the purposeful sampling method. The sample volume was determined based on reaching the theoretical saturation level. In order for the interview questions to have sufficient credibility, not only one question was used, but several questions were used to understand the content. Also, these questions were confirmed by several expert professors. Data analysis was done with Excel and Spss statistical software after the completion of data collection. The results of the research indicate that, from the point of view of the female student teachers of Tehran province as the future mothers of the country, the factors that harm the childbearing of working mothers in the education sector are: unmanaged virtual space for children during attendance Mother at work, lack of sufficient religious education in kindergartens, high workload and mother's inability to separate work and school, problems of working mothers' leave and teacher's transfer and lack of necessary and suitable incentives for young cultural couples to have children. In addition, the damages and consequences of the country's population decrease in the future, respectively, include: the lack of the country's defense forces,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strong Iran
  • future studies
  • population youth
  • student teachers
  • general population policies