سنتز پژوهی تاثیر کیفیت خواب بر یادگیری دانش آموزان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، سنتز پژوهی تأثیر کیفیت خواب بر یادگیری دانش آموزان بود. روش پژوهش، در زمره تحقیقات کیفی، از نوع سنتز پژوهشی می‌باشد که برای نگارش آن از 6 مرحله سنتز پژوهی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده شده و برای بررسی مبانی نظری و عملی از اسناد علمی نگاشته شده در سال 2003 به بعد کمک گرفته شده است. بنابراین، مطالعات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش طی سال های 1400- 1382در داخل کشور و 2020- 2004 در خارج از کشور به عنوان جامعه آماری از طریق پایگاه های داخلی و خارجی جست و جو شده و با بررسی های انجام گرفته و همچنین معیارهای ورودی تعیین شده 46 مقاله استخراج گردید که پس از انجام غربالگری سطح نخست 19 مقاله انتخاب و به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. در این راستا یافته‌هایی که به دست آمد در 5 طبقه تعاریف متغیرها، متغیر خواب، انواع یادگیری، عامل مؤثر بر یادگیری و تأثیر 2 متغیر بر هم قرار گرفت که هر کدام از این مضامین از جهات مختلف مورد کنکاش قرار گرفت. نتایجی که از این تحقیق حاصل شد بیان کننده این نکته بود که نداشتن اطلاعات کافی در زمینه خواب باعث اختلال در یادگیری دانش آموزان شده است بنابراین با توجه به این که خواب و یادگیری بسیار حیاتی هستند و یادگیری بهتر به کیفیت خواب مناسب بستگی دارد لازم است در این جهت اقدامات لازم برای افزایش آگاهی در زمینه خواب و یادگیری صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

synthesis research on the effect of sleep quality on students learning

نویسندگان [English]

  • rana yaghoubi 1
  • mohammad azimi 2
1 Bachelor Student, Farhangian University, Bint Al-Huda Sadr Campus, Ardabil, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to synthesize the effect of sleep quality on students' learning. The present research method is in the category of qualitative research and research synthesis type, for the writing of which six stages of synthesis research have been used. Domestic and foreign databases were used to collect information, and scientific documents were written in 2003 and later used to examine the theoretical and practical bases. Therefore, the studies carried out regarding the subject of the research during the years 2003-2021 inside the country and 2004-2020 abroad as a statistical population were searched through domestic and foreign databases and were carried out with investigations and also the criteria The determined input of 46 articles was extracted, after performing the first level screening, 19 articles were selected and considered as a statistical sample. In this regard, the findings obtained were put together in 5 categories of definitions of variables, sleep variable, types of learning, effective factor on learning, and the effect of 2 variables, and each of these topics was investigated from different aspects. The results obtained from this research indicated that not having enough information about sleep has disrupted students' learning, so considering that sleep and learning are very vital and better learning depends on proper sleep quality, it is necessary for this direction, necessary measures should be taken to increase awareness in the field of sleep and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep quality
  • learning
  • synthesis research