تاثیر سبک یادگیری رفاقتی و رقابتی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد دانشگاه فرهنگیان- تهران

3 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک یادگیری رقابتی و رفاقتی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی انجام شد. جامعه‌آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن تعداد 60 نفر تعیین گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش پژوهشی نیمه‌آزمایشی به صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش در دو گروه 30 نفره، یک گروه به شیوه رفاقتی و گروه دیگر به روش رقابتی و به تعداد هشت جلسه مورد آزمون از مباحث مختلف کتاب علوم دوم ابتدایی قرار گرفتند. به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و توزیع (کجی و کشیدگی) به همراه آزمون t استفاده شد. یافته ها نشان داد بین دو گروه از لحاظ پیشرفت تحصیلی درس علوم، تفاوت معنا داری وجود دارد؛ به عبارتی یادگیری رفاقتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان تاثیر معنی داری دارد. لذا پیشنهاد می گردد شرایط آموزش به روش رفاقتی و به عبارتی یادگیری مشارکتی در مدارس فراهم شده و زمینه مطلوبی جهت پویایی و ارتقای فرهنگ کار گروهی در مدارس فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of camaraderie and competitive learning style on academic achievement Students in Experimental Science

نویسندگان [English]

  • Rezvan Moradihaghighat 1
  • akram safari 2
  • fateme sabouri 3
1 Primary school teacher
2 Lecturer at Farhangian University
3 K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the competitive learning style and camaraderie in students' academic achievement in experimental sciences. The statistical population of this study was male elementary school students in District 2 of Tehran. The sample size was determined using Cohen's table of 60 people and they were divided into experimental and control groups by random sampling. The research method was quasi-experimental as pretest-posttest with a control group. The experimental group was divided into two groups of 30 people, one group in a friendly way and the other in a competitive way in eight sessions from different topics of the second elementary science textbook. In order to collect and analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and distribution (skewness and elongation) along with t-test were used. The results showed that there is a significant difference between the two groups in terms of academic achievement in science; In other words, learning comradely has a significant effect on the academic achievement of students' experimental sciences. Therefore, it is suggested that the conditions of education be provided in a friendly manner, in other words, participatory learning in schools, and provide a favorable environment for the dynamism and promotion of teamwork culture in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friendly learning
  • competitive learning
  • Experimental Sciences