پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران(دبیر آموزش و پرورش)

2 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان

3 استادیار دانشگاه فرهنگیان اراک

4 کارشناسی ارشد علوم تربیتی،معلم

چکیده

رفتار مسئولانه از شاخص‌های انسان سالم در هر جامعه‌ای به‌حساب می‌آید. یکی از اهداف بسیار مهم نظام های آموزشی، توسعه‌ی مهارت‌های اجتماعی ازجمله مسئولیت‌پذیری است. پژوهش حاضر باهدف «پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی»، انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر بروجرد بودندکه از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت سنجش متغیرهای موردمطالعه پژوهش از پرسشنامه های مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا (۱۹۸۷)، انگیزه تحصیلی هرمنس (1970) و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2002)، استفاده گردید.. روایی آن توسط اساتید و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 7/0، 86/0، 81/0 برآورد شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و رابطه بین مسئولیت‌پذیری با انگیزه تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با هوش هیجانی تائید شد.ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین نشان می دهد که انگیزه تحصیلی به میزان (B=0/453) و هوش هیجانی به میزان(B=0/187) می توانند مسئولیت پذیری دانش آموزان را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting responsibility based on academic motivation And emotional intelligence among elementary school students

نویسندگان [English]

  • Reza Sheibanofar 1
  • Alireza Zolfaghari 2
  • Mojtaba Mohammadi jalali 3
  • Zohre Goudarzi 4
1 Master of school counseling,Islamic Azad University, Arak,Iran(Teacher)
2 Assistants professor psychology Islamic Azad University
3 Assistants professor psychology farhangian University,Arak
4 MA educational Science
چکیده [English]

The responsible behavior of healthy human indicators is in any society. One of the most important goals of educational systems is the development of social skills, including social responsibility. The purpose of this study was to "predict accountability based on academic motivation and emotional intelligence among elementary school students." This research was applied to the descriptive method of the problem. The statistical population of this study was all elementary school students in Borujerd, from among them 384 by random sampling using Morgan table as sample size. To measure the research variables in the research, California's responsibility questionnaire (1987), Hermans (1970) motivation (1970) and emotional intelligence and Petrah and Farnham (2002). Its validity was estimated by professors and the reliability of the questionnaires was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 0.7, 0.86 and 0.81, respectively.The obtained data were analyzed using correlation coefficient and regression analysis and confirmed the relationship between responsibility and academic motivation and liability with emotional intelligence. Predictive variable regression coefficients show that academic motivation (B = 0.453) and emotional intelligence (B = 0.187) can predict students' responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • Academic Motivation
  • Emotional Intelligence
  • Students