تبیین رابطه هوش اخلاقی، هوش معنوی و تاب آوری روان‌شناختی در دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای هوش معنوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزگار ابتدایی - آموزش و پرورش شهرستان پردیس

2 آموزگار ابتدایی - آموزش و پرورش شهرستان بابل

چکیده

هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و حل مسأله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه‌های مختلف شناختی، اخلاقی شامل می‌شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده‌های اطرافش یاری می‌نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی هوش اخلاقی و هوش معنوی با تاب آوری روانشناختی در دانش‌آموزان بود. در این مطالعه 80 نفر از دانش‌آموزان دختر سال تحصیلی 1389 – 1399 شهرستان بهشهر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادقی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه‌ هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005)، پرسشنامه هوش معنوی شاه حسینی و معنوی پور (1389) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش معنوی و هوش اخلاقی می‌توانند 25 درصد از واریانس تاب آوری دانش آموزان را به طور معنی داری پیش بینی کنند (01/0>P). بر اساس نتایج پژوهش و نقش هوش معنوی و اخلاقی در افزایش تاب آوری، در برنامه‌های مبتنی بر افزایش تاب آوری لازم است به این عوامل توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between moral intelligence, spiritual intelligence and psychological resilience in students: the role of mediating spiritual intelligence

نویسندگان [English]

  • soraya ramezanzadeh 1
  • hadi moslehamirdehi 2
1 teacher
2 teacher
چکیده [English]

Spiritual intelligence involves a kind of adaptation and problem solving that involves the highest levels of growth in different cognitive and ethical domains and helps the individual to coordinate with the surrounding phenomena. The purpose of this study was to explain the relationship between moral intelligence and spiritual intelligence with psychological resilience in students: to investigate the mediating role of spiritual intelligence. In this study, 80 female students of the academic year 2010-2011 in Behshahr were selected by multi-stage random cluster sampling. Participants completed Lennick and Kiel (2005), Shah Hoseini and Mokhtarpour Poor's Spiritual Intelligence Questionnaire (2010) and Conner's Persistence Scale and Davidson (2003), Correlation and regression tests were used to analyze the data. The results showed that spiritual intelligence and moral intelligence can significantly predict 25% of the variance of students' resilience (P <0.01). Based on the research results and the role of spiritual and moral intelligence in increasing resilience, in programs based on increasing resilience, it is necessary to pay attention to these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • Psychological Resilience