تعیین تاثیر عوامل درونی و بیرونی آموزشی بر سواد خواندن دانش آموزان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزگار ابتدایی و دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی نجف اباد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر, تعیین میزان سواد خواندن دانشآموزان دختر پایهی پنجم دبستان شهر اصفهان و شناخت عوامل تاًثیرگزار میباشد. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و علی- مقایسهای استفاده شده است. جامعهی آماری در این تحقیق عبارت است از کلیهی دانشآموزان دختر شغول به تحصیلی میباشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای ابتدا از بین 5ناحیه ، یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 90 مدرسه ابتدایی دخترانه یک مدرسه و سپس به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه سواد خواندن در بین آنها توزیع شد. در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد؛ آزمون خواندن فارسی و دو پرسشنامه دیگر, که یکی برای دانش‌آموزان و دیگری برای معلمان میباشد. نتایج نشان داده است میانگین نمره امکانات و جو مدرسه برای خواندن 01/2 (از 5) با انحراف معیار 89/0 بوده و میانگین فعالیت‌های کلاسی برای خواندن 95/2 با انحراف معیار 64/0 شد، که هر دو کمتر از سطح متوسط 3 می‌باشند که در نهایت تاثیر عوامل درونآموزشگاهی در خواندن معنیدار نشد. در عوامل برون‌آموزشگاهی، تأثیر طبقه اجتماعی و تلاش والدین برای بهبود خواندن به ترتیب با 001/0، 0043/0، در ضریب اطمینان 95/0 معنی‌دار شدند. نتایج نشان داد که رابطه‌ی بین نمره و عوامل درون‌آموزشگاهی (جو و امکانات مدرسه و روش تدریس) و برون‌آموزشگاهی (تلاش والدین برای بهبود سواد خواندن فرزندان، طبقه اجتماعی، سواد خواهر و برادر) 613/0 بوده و رابطه معنی‌دار بوده(001/0p=) و 38 درصد از واریانس معدل دانش‌آموزان از روی متغیرهای فوق قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effect of internal and external educational factors on students' literacy

نویسندگان [English]

  • setareh Mousavi 1
  • najme Bajelan 2
1 Education,PhD of Education,Teacher
2 PhD student
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the literacy rate of fifth grade female students in Isfahan primary school and to identify the influential factors. , a descriptive-survey and causal-comparative research method was used. The statistical population of this study is all fifth grade female students of Isfahan elementary school who are studying. Using a multi-stage cluster random sampling, one area was selected randomly from 5 districts. Of the 90 girls' elementary schools, one school and then 100 were randomly selected and a literacy questionnaire was distributed among them. Three tools were used in this study: Persian reading test and two other questionnaires, one for students and the other for teachers. The results showed that the mean scores of school facilities and atmosphere for reading were 2.01 (out of 5) with a standard deviation of 0.89 and the mean of classroom activities for reading was 2.95 with a standard deviation of 0.64, both of which were less than Intermediate level was 3 which in the end, the effect of intra-school factors on reading was not significant. In extracurricular factors, the effect of social class and parents' effort to improve reading were significant with 0.001, 0.0043, and 0.95, respectively. The results showed that the relationship between extracurricular scores and factors (atmosphere and school facilities and teaching methods) and extracurriculars (parental effort to improve children's literacy, social class, sibling literacy) was 0.613. Significant (p = 0.001) and 38% of the variance of students' average was predicted by the above variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Persian Literacy
  • student
  • Factor