شیوه های بهبود اختلال نارسا نویسی در دانش آموز پایه پنجم ابتدایی مدرسه شهید بهشتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دنشگاه فرهنگیان

2 داور و............

چکیده

امروزه تلاش‌های زیادی برای درمان اختلال های نارسا نویسی از طریق ترکیب برنامه های درمانی صورت گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف شیوه های بهبود اختلال نارسا نویسی در دانش آموز پایه پنجم ابتدایی مدرسه شهید بهشتی انجام شد. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تجربی با طرح تک آزمودنی چند خط پایه‌ای است. داده ها به روش بازبینی نمودارها و روش درصد بهبودی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ترکیب شیوه های روش چند حسی فرنالد، روش ادراکی حرکتی کپارت و روش آموزشی سینا توانست که تعداد خطاهای آزمودنی را کاهش دهد. نتیجه گیری: با توجه به این یافته های می توان نتیجه گیری ترکیب شیوه های روش چند حسی فرنالد، روش ادراکی حرکتی کپارت و روش آموزشی سینا منجر به کاهش خطاهای مرتبط با نارسا نویسی می شود. بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه متخصصین بالینی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

disgrafia Improvement Techniques in Primary School Student at Shahid Beheshti Elementary School

نویسندگان [English]

  • sadollah hashemi 1
  • AHMAD ABUHAMZEH 2
1 farhangian
2 M
چکیده [English]

Today, many efforts have been made to treat dysgrafia through a combination of treatment plans. Purpose: The present study was conducted with the aim of improving dysgrafia in the fifth grade elementary school student of Shahid Beheshti School. Method: This research is applied in terms of the purpose and in terms of how information is gathered in an experimental form with a single-subject multi-line design. The data were analyzed by the method of reviewing the graphs and the percentage of recovery. Results: The results showed that the combination of Fernald's multisensity method, Pertransparent Cryptococcal method and Sina's teaching method could reduce the number of errors in the subject. Conclusion: According to these findings, the conclusion of the combination of methods of Fernald's multidimensional method, captcha cognitive movement and Sina's teaching method can lead to reduction of dysfunctional errors. Therefore, it is necessary to be considered more and more by clinical experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disorder
  • disgrafia
  • student