نویسنده = مهرداد روشن زاده
تعداد مقالات: 5
خالو حسین در اشعار مَفتُون بُردُخُونی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 60-70

مهرداد روشن زاده


واکاوی آرایه های ادبی در اشعار مَظلُوم خُنجِی

دوره 3، شماره 7، تیر 1396، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده


بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان مَظلُوم خُنجِی.

دوره 2، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده


سبک زندگی اسلامی در اشعار مولوی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 20-26

مهرداد روشن زاده؛ سید محمد هاشمی فرد