نویسنده = مهرداد روشن زاده
تعداد مقالات: 5
1. خالو حسین در اشعار مَفتُون بُردُخُونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 60-70

مهرداد روشن زاده


3. واکاوی آرایه های ادبی در اشعار مَظلُوم خُنجِی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده


4. بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان مَظلُوم خُنجِی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده


5. سبک زندگی اسلامی در اشعار مولوی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 20-26

مهرداد روشن زاده؛ سید محمد هاشمی فرد