نویسنده = امید اطاعتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخچه تعلیم و تربیت با تاکید بر آیین کنفوسیوس در چین باستان با نگاهی بر چین معاصر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 12-17

وحید بادکوبه هزاوه؛ عزت ا... کیشانی؛ امید اطاعتی؛ علی معصومی؛ ملیحه بادکوبه هزاوه