اعضای هیات تحریریه

ویراستار ادبی نشریه

دکتر حیدر قمری

زبان وادبیات فارسی استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

asemanekavirgmail.com
--------


نقد ادبی . نشانه شناسی . روایت شناسی . اسطوره شناسی