ارزیابی مؤلفه های جوسازمانی ومیزان تأثیرآن برخودکنترلی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان مشهد

2 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه های جوسازمانی و ارزیابی میزان تأثیر آن برخودکنترلی دانش‌آموزان یک مدرسه غیردولتی در ناحیه‌6 شهر مشهد انجام شده است.
جامعه آماری در این تحقیق دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی هستند که به دلیل محدود بودن این تعداد( 60نفر) حجم نمونه برابر با جامعه آماری است و از نمونه گیری استفاده نشده است.
برای بررسی مؤلفه ها‌‌ی جو‌ سازمانی درمدرسه؛ از چک لیست ویژگی های مدرسه مطلوب براساس تحلیل شاخص‌های جو مدارس از دیدگاه صاحب‌نظران استفاده گردید و بر این اساس جو مدرسه ارزیابی شد، همچنین برای سنجش میزان خودکنترلی دانش‌آموزان از پرسشنامه «تانجی» و «مادرسیج» الهام گرفته‌شد که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفته‌است. سپس داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها در این پژوهش نشان داد که بین جو مدرسه مطلوب و میزان بالا خودکنترلی در دانش‌آموزان؛ رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: خودکنترلی، جومدرسه، دوره‌ دوم ابتدایی، هوش هیجانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of socioeconomic components and their effects on students' routine control

نویسندگان [English]

  • Zahra Golmakani 1
  • Zeynab Saberinik 2
1 Student of farhangian uni
2 Student of farhangian uni
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of evaluating the components of human health and assessing the impact of this method on students of a nongovernmental school in the 6th district of Mashhad.
The statistical population in this study is primary school students, because of the limited number of them (60), the sample size is equal to the statistical population.
To study the components of organizational climate in the school, a checklist of desirable school features was used from experts' viewpoints based on the analysis of school climate indices. Accordingly, the school climate was evaluated.
Students' self-control was also inspired by the "Tangy" and "Madersij" questionnaires, whose validity was confirmed by educational specialists. Then data were analyzed using central indicators and dispersion indexes.
Findings of this study showed that there is a positive and significant relationship between the desired school climate and high self-control in students.
Key words: Self-control, Secondary school, Secondary education, Emotional intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-control
  • Secondary School
  • Secondary education
  • Emotional Intelligence