کاهش میزان کمرویی در دانش آموزان ابتدایی مدرسه شهید ناصری تهران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

مشاوره. دانشگاه هرمزگان. شهر هرمزگان

چکیده

چکیده:
یکی از مسائل دانش آموزان امروزی مشکل کمرویی آنها می باشد و این مشکل می تواند سبک زندگی و وضعیت تحصیلی و شغلی او را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین میزان یا اندازه کمرویی در نوع انتخاب شغل آینده موثر می باشد و یکی از بیماری عای عصر امروز نیز می باشد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمرویی دانش آموزان مدرسه شهید ناصری شهر تهران و ارائه راهکارهای جهت بهبود کمرویی آنها می باشد. در این پژوهش تعداد 25 دانش آموز از این مدرسه که دارای 250 دانش آموز می باشد انتخاب شد.
شیوه پژوهش حاضر از نوع توصیقی و روش کیفی اقدام پژوهی بوده و در این پزوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه استفاده گردید.
نتیجه گیری: نتایج کیفی تحقیق نشانگر آن بوده که راهکاری درمانی نتیجه ی مثبت داده و موجب بهبود میزان کمرویی دانش آموزان شده. بنابراین کمرویی را از طریق روش های درمانی می توان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduced Shyness in Elementary Students at Nasseri Shahr School

نویسنده [English]

  • saeed jalilinikoo
cunceling. hormozgan university. hormozgan
چکیده [English]

Review:
One of the problems of today's students is their shyness problem, and this problem can affect the lifestyle and educational status and living conditions and future of her.
The purpose of this study was to investigate the shyness of Shahid Nasseri school students in Tehran and provide solutions for improving shyness and enhancing self-expression and improving their interpersonal communication.
Methodology: The present research method is a descriptive and qualitative method in the method of action research. For this purpose, a multi-stage cluster sampling method was used and 25 students of this school, which has 250 students, were selected.
Analysis: In this study, in order to obtain the necessary information and analyze them, and data from interview, observation and shyness questionnaire were used.
Conclusion: The qualitative results of the research indicated that the therapeutic strategy was positive and significant and improved the shyness of Shaheed Naseri school students and indicated the significance of the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Shyness
  • Action Studies
  • Students