بررسی تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف علوم تجربی ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 96-1395

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش یاسوج

2 فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کوهمره نودان ، استان فارس

3 آموزگار شاغل در آموزش و پرورش یاسوج

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل کتاب علوم جدید التألیف ششم دبستان در سال تحصیلی 96-95 با روش دعوت به پژوهش ویلیام رومی و به دست آوردن شاخص درگیری یادگیرنده با کتاب است.
هدف: می خواهد به سوال زیر پاسخ دهد که : متون، تصاویر و پرسش های موجود در کتاب تا چه اندازه موجب فعال شدن دانش آموز در کلاس می شود؟
روش: این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام گرفته شد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش کتاب علوم جدید التالیف علوم تجربی ششم دبستان بود که کل کتاب با توجه به اهداف پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. واحد مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل متن، پرسش ها، تصاویر دروس بود که براساس مقوله های فعال و غیر فعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و شاخص درگیری یادگیرنده در هر مورد مشخص گردید. برای بدست آوردن درصد های فراوانی از نرم افزار اکسل 2013، استفاده گردید.
یافته ها ونتایج: ضریب درگیری یادگیرنده در متن ، تصاویر و پرسش های کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی به ترتیب 1.06 ، 0.47 ، 0.95 و ضریب درگیری کل برابر با 0.82 است و نشان می دهد این کتاب از نظر فعال کردن دانش آموز در وضع مطلوبی می باشد و آنها را به پژوهش دعوت می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Text analysis of the science book of the sixth grade of elementary school in 95-96

نویسندگان [English]

  • reza atabak 1
  • fatemeh babarahmati 2
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to evaluate the new version of science book of the sixth grade of elementary school and the method is according to William Roman’s “invitation and encouraging to study”. The study starts in 1395-96 academic year in Iran.
The goal: The study aimed to answer the following questions: How texts, images and questions in the book activates students in the class?
Method: This study was conducted according to context analysis. Community for study were science book of the sixth grade of elementary school that the whole text of the book was analyzed. Units of study and analysis of text, images and questions were based on the categories of active and passive subjects by William Roman’s formula and index analysis engages the learner in each specific case. To calculate frequency percentage, excel software was used.
Results and findings: Engaging learner’s factor in texts, images and questions of the science book of sixth grade are 1/06, 0/47, 0/95 and total engaging factor is 0/82. It shows this book activates students and calls them to study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Content Analysis
  • William Roman
  • Science
  • Sixth
  • active and passive