ریخت‌شناسی ادبیات داستانى و عناصر و انواع آن در ادبیات عرب

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مفتح شهرری

چکیده

این مقاله با عنوان "ادبیات داستانى" به بررسى عناصر داستان، ویژگی‌های داستان، شعر و نثر داستانى در ادبیات عرب و ادبیات جهان و انواع آن در ادبیات عرب می‌پردازد. عرب‌های قدیم، داستان و قصّه را به‌عنوان نوع مستقلى از انواع ادبیات نمی‌دانستند و از آن به‌عنوان ابزارى براى انتقام خود بهره می‌بردند؛ به همین دلیل است که قصه در ادب قدیم عرب با تاریخ همراه است، همچنین با کتب سیره دینى و ادبى و کتب نوادر و شرح اَسْمَار (داستان‌های شبانگاهى) و حکایات خبرى و .... بعدها فنون داستان و قصه‌نویسی کم‌کم مستقل شد و آن را در انواع خاصى از تألیفات می‌توان یافت.
در این پژوهش ضمن گذرى بر تاریخچه ادبیات داستانى در ادبیات عرب، به بررسى اشکال و انواع آن، شعر و نثر داستانى و قالب‌های آن با محتواى داستان و عناصر موجود در آن پرداخته‌شده است و این نتیجه حاصل شد که داستان‌نویسان عرب در آغاز، بیشتر داستان‌ها را ساده بیان می‌کردند و نوگرایى پس از حمله ناپلئون به مصر در سال 1798 م شروع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology and elements of fiction and its variants in Arabic literature

نویسنده [English]

  • hedayatollah taghizadeh
Farhangian University campus martyr Mofateh Rey
چکیده [English]

The article titled "fiction" the elements of the story, feature stories, poetry and prose fiction in Arabic literature and world literature and a variety of Arabic literature deals. Arabs old, fiction as an independent literary genre did not know of it as a tool for revenge enjoyed; that's why the story in the literature of ancient Arab history is associated also with books conduct religious and literary books and rare and as Asmar (stories by night) and anecdotes, news stories and Qshnvysy techniques .... then it gradually became independent and in certain types of works can be found.
In this study, we pass on the history of fiction in Arabic literature, explores the forms and types of poetry and prose fiction and formats the content of the story and elements in it investigated and it was concluded that the story writers Arabs at the beginning, more stories described their simple and renewal after Napoleon's invasion of Egypt in 1798 AD began.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphological
  • elements of fiction
  • Poetry
  • prose
  • Arabic literature