تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه‌ی حقوق کیفری کار ایران

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست‌های جنایی قضایی و سیاست‌های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست‌های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند.
, , ,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A surveyoncriminal Policies intheIranian Criminal Labor Law

نویسندگان [English]

  • mm mmm 1
  • mmm mm 1
  • FF FF 2
1 mmmm
2 hghj
چکیده [English]

A surveyoncriminal Policies intheIranian Criminal Labor Law
A surveyoncriminal Policies intheIranian Criminal Labor Law

One of the rights of citizens is the right to workthat requires the various protections. In this regard, thecriminal laborlaw regulates relations and thecriminal law regulates labor relations betweenworker and employer through the formulation of criminal policies.Thecriminal policyisthe measures to identify criminal offenses and torespond appropriatelytowards that. The criminal policy is due to the perpetrators and theinstitutions involved in,divided intolegislative criminal policy, criminal justice policies, and criminal executive policies.Thelegislative criminal laws fromlegislative areapproved by criminal law, criminal justice laws by judicial institutions and by measures such as easy access, quick handling and participating inthe criminal proceedings and executive procedures by preparing and regulating regulations, guidelines and Supervision over the implementation of labor regulationsthat is realized through the inspection bodies.
Keywords:
Worker, employer, criminal policy, labor law Worker, employer, criminal policy, labor law
Worker, employer, criminal policy, labor law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worker
  • employer
  • criminal policy
  • labor law