مقایسه تاثیر آموزش از طریق رایانه با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه کردستان . سنندج . دانشکده علوم تربیتی

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرآموزش از طریق رایانه باروش سنتی برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دردرس زبان انگلیسی انجامشد. ین پژوهش از ظرنوع کاربردی و ازنظر روش نیمه‌تجربی باطرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری موردمطالعه شامل 1875 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های متوسطه دوره اول شهر سنندج بودند.از جامعه مذکوربه روش نمونه‌گیری تصادفی دوکلاس پایه سوم به تعداد 44 نفرانتخاب شدندو پس از برگزاری پیش‌آزمون و اطمینان از عدم معنی‌داری تفاوت‌ها، گروه آزمایش و کنترل تشکیل گردید. برای سنجش یادگیری دانش‌آموزان سوالات محقق‌ساخته ابزار اندازه‌گیری بود که با نظرمتخصصان روایی محتوایی آن و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 88 % تعیین گردید. بعد از اجرای آزمایش (آموزش از طریق رایانه و آموزش چند رسانه‌ای) پس‌آزمون مشترک به عمل آمدوداده‌های جمع‌آوری شده باکمک شاخص‌های آمار توصیفی و نیز آزمون t تجزیه و تحلیل شد.یافته‌های پژوهش نشان دادکه میانگین نمرات گروه آزمایش (43/18) بیشتر از میانگین نمرات گروه کنترل(75/15) است و میانگین مهارت گفتاری و نوشتاری گروه آزمایش در پس‌آزمون 18/4 و5 درحالی که گروه کنترل دارای میانگین 21/3 و61/4 دراین مهارت‌ها است.مهارت شنیداری وخواندن گروه آزمایش به ترتیب 41/4 و 86/4 و گروه کنترل میانگین 43/3 و45/4 را داشته است. به عبارتی دیگر با 95درصد اطمینان می‌توان گفت که آموزش از طریق رایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر مثبتی داشته است. لذا ضرورت دارد که به منظور بهبود آموزش و ارتقای کیفیت یادگیری زبان انگلیسی باید تاحدامکان ازآموزش به کمک رایانه وآموزش چند رسانه‌ای بهره لازم راگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Trained Computer Training with the Traditional Method on the Academic Achievement of the English Language

نویسنده [English]

  • lotfollah saedmochshi
Kordestan university.
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of computer-assisted education with traditional methods on student's academic achievement in English. This research was applied in terms of applied and semi-experimental method with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study included 1875 third year high school students of Sanandaj high school who were studying in the period of 1966-97. From the above-mentioned society, 44 students were selected through random sampling of the second baseline classes. After the pre-test and ensuring insignificant differences, the experimental and control groups were formed. To measure students' learning, the questionnaire was designed by the researcher-made tool, which was determined by the content of its content validity and its reliability was 88% based on Cronbach's alpha. After the implementation of the test (computer training and multimedia training), a joint test was performed and the collected data were analyzed using descriptive statistics as well as t-test. The findings of the study showed that the mean scores of the experimental group (18.42) were more than the mean scores of the control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-assisted teaching
  • traditional teaching method
  • language skills
  • academic achievement