تاثیر آموزش کوتاه مدت مذهبی بر دانشجو معلمان برون گرا و درون گرا دانشگاه فرهنگیان استان همدان.

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیردوره‌های کوتاه‌مدت اعتقادی مذهبی بر دانشجویان با جهت‌گیری ( درونی- بیرونی) دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان می‌پردازد. مذهب با مبدأ درونی، فراگیر و دارای اصول سازمان‌یافته  و درونی شده است ولی مذهب با  مبدأ بیرونی، امری خارجی و ابزاری است که برای ارضاء نیازهایی مانند آرامش، معاشرت، ایجاد امنیت و برای توجیه خود و حتی موقعیت به کار گرفته می‌شود. طرح پژوهشی عملی- مقایسه‌ای است و حجم نمونه شامل تعداد 154  نفر از دانشجویان دوره‌های کارشناسی که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در سال 1395در رشته‌های مختلف در دانشگاه فرهنگیان پردیس‌های استان همدان مشغول به تحصیل بوده‌اند، می‌باشند. ابزار پژوهش مقایسه جهت‌گیری مذهبی (درونی- بیرونی) آل پورت (ros ) و مقایسه شیوه‌های لازاروس فولکمن (woc) را شامل می‌گردید. پس از اجرای آزمون نفراتی که در آزمون جهت‌گیری مذهبی پایین ترین نمره را گرفته بودند به‌عنوان افراد دارای جهت‌گیری مذهبی درونی و نفراتی را که بالاترین نمره را آورده بودند به‌عنوان افراد دارای جهت‌گیری مذهبی برونی در نظر گرفته شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری، تفاوت بین میام کین دوم گروه مستقل ( آزمونt ) استفاده گردید. یافته به‌دست‌آمده درمجموع، فرضیه‌های اصلی این پژوهش را تأکید کردند و نتیجه گرفته شد که دانشجویان با جهت‌گیری مذهبی درونی وجهت‌گیری مذهبی برونی، با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مذهبی تأثیرپذیری داشته‌اند

عنوان مقاله [English]

تاثیر آموزش کوتاه مدت مذهبی بر دانشجو معلمان برون گرا و درون گرا دانشگاه فرهنگیان استان همدان.

نویسندگان [English]

  • موسی عبادی 1
  • جلال سبحانی 2
  • محمد حسن تولایی 2
1 استادیار دانشگاه فرهنگیان
2 مدرس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان
چکیده [English]

پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیردوره‌های کوتاه‌مدت اعتقادی مذهبی بر دانشجویان با جهت‌گیری ( درونی- بیرونی) دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان می‌پردازد. مذهب با مبدأ درونی، فراگیر و دارای اصول سازمان‌یافته  و درونی شده است ولی مذهب با  مبدأ بیرونی، امری خارجی و ابزاری است که برای ارضاء نیازهایی مانند آرامش، معاشرت، ایجاد امنیت و برای توجیه خود و حتی موقعیت به کار گرفته می‌شود. طرح پژوهشی عملی- مقایسه‌ای است و حجم نمونه شامل تعداد 154  نفر از دانشجویان دوره‌های کارشناسی که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در سال 1395در رشته‌های مختلف در دانشگاه فرهنگیان پردیس‌های استان همدان مشغول به تحصیل بوده‌اند، می‌باشند. ابزار پژوهش مقایسه جهت‌گیری مذهبی (درونی- بیرونی) آل پورت (ros ) و مقایسه شیوه‌های لازاروس فولکمن (woc) را شامل می‌گردید. پس از اجرای آزمون نفراتی که در آزمون جهت‌گیری مذهبی پایین ترین نمره را گرفته بودند به‌عنوان افراد دارای جهت‌گیری مذهبی درونی و نفراتی را که بالاترین نمره را آورده بودند به‌عنوان افراد دارای جهت‌گیری مذهبی برونی در نظر گرفته شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری، تفاوت بین میام کین دوم گروه مستقل ( آزمونt ) استفاده گردید. یافته به‌دست‌آمده درمجموع، فرضیه‌های اصلی این پژوهش را تأکید کردند و نتیجه گرفته شد که دانشجویان با جهت‌گیری مذهبی درونی وجهت‌گیری مذهبی برونی، با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مذهبی تأثیرپذیری داشته‌اند