ترسیم سیمای رهبری اخلاقی در مدیران از منظر مثنوی مولوی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنیگان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 کارشناسی ارشد مدیریت و بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران

چکیده

بنا بر اهداف، ویژگی‌ها و توانائی‌های موردنیاز مدیران در نظریات و منابع مختلف غربی که به‌صورت متفاوت مطرح گردیده است، این ویژگی‌ها با منابع غنی اعتقادی و اخلاقی و ادبی کشور چندان موردتوجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد است این ویژگی‌ها را تحت تئوری رهبری اخلاقی از منابع غنی تربیتی، اخلاقی، عرفانی و ادبی که همانا مثنوی مولوی بوده، استخراج و استنباط نماید تا شاید فتح بابی پیش روی اندیشمندان و صاحب­نظران حوزه‌های مختلف علمی مدیریت و رهبری باشد و به‌عنوان کار پژوهشی میان‌رشته‌ای، پل ارتباطی میان حوزه‌های اندیشۀ مدیریتی در طی تاریخ ایجاد کند. بر این اساس، ویژگی‌های رهبری اخلاقی تحت اصولی همچون؛ برخورداری از اخلاق نیک بر زیردستان، فتوت و جوانمردی، کظم غیظ، دوری از هوی و هوس، دوراندیشی، عدالت ورزی در امور کارکنان، سخت‌کوشی، قناعت ورزی، کم‌گویی و تفکر بر مسائل سازمانی، تعقل و تدبیر، صبر و شکیبایی و از همه نافذتر بصیرت در تشخیص امور سازمانی از ابیات مثنوی مولوی استنباط گردید درنهایت تحت مدلی ارائه گردید.

عنوان مقاله [English]

ترسیم سیمای رهبری اخلاقی در مدیران از منظر مثنوی مولوی

نویسندگان [English]

  • سید محمد کلان 1
  • حافظ تره باری 2
  • الناز تره باری 3
1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنیگان
2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
3 کارشناسی ارشد مدیریت و بازاریابی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران