هویت ملی در نوجوانان و جوانان(فراترکیب مقالات فارسی موجود)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دکترای علوم تربیتی، استاد یار دانشگاه پیام نور، گروه علوم تربیتی

2 کارشناسی آموزش ابتدایی،آموزگار دوره ابتدایی، ناحیه 2 شیراز

چکیده

یکی از مسائل مهم دوران نوجوانی و جوانی، مسئله هویت یابی است و یکی از  مهمترین انواع هویت، هویت ملّی است.گستردگی پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت بررسی نظام مند پژوهش های گذشته را بیش از پیش آشکار  می کند. ارزیابی روش شناسی و نتایج این  مطالعات و همچنین نحوه تبیین ابعاد هویت ملی در آنها می تواند گام مؤثری در ترسیم تصویری جامع تر از مطالعات صورت گرفته قلمداد شود. هدف مطالعه حاضر، دسته بندی و یکپارچه سازی مطالعات صورت گرفته در حوزه هویت ملی نوجوانان و جوانان می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش فراترکیب استفاده شده است.جامعه آماری شامل کلیه مقالات فارسی موجود در حوزه هویت ملی در نوجوانان و جوانان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پژوهشگران حوزه هویت ملی در نوجوانان و جوانان،تلقی یکسانی از هویت ملی ندارند. در واقع میان مؤلفه های هویت ملی توافق وجود ندارد و هر پژوهشگر  از دیدگاه خود مؤلفه هایی را در نظر گرفته است.همچنین پژوهش های گذشته، بیشتر بر موضوعاتی همچون ارتباط هویت ملی با سایر متغیرها،عوامل مؤثر بر هویت ملی و جایگاه هویت ملی در کتاب های درسی  متمرکز شده اندو در این پژوهش ها، جایگاه هویت ملی از دیدگاه اسلام بررسی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the geographical and social contexts of the formation and expansion of Islamic Fundamentalism

نویسندگان [English]

  • dirouc mahmodi 1
  • shirin asgari 2
1 دکترای علوم تربیتی، استاد یار دانشگاه پیام نور، گروه علوم تربیتی
2 کارشناسی آموزش ابتدایی،آموزگار دوره ابتدایی، ناحیه 2 شیراز
چکیده [English]

 
Abstract
 
Achieving power is the most important component in order to take advantage of the environmental benefits that is paid attention by political actors in the world and the geographic space forms the scene of this game. Southwestern Asia has some special geographical specification which is a factor in rivalry of the power and the formation of a specific political- geography of this region. The formation of political units by trans-national powers without geographical- historic supportive generally has led to a kind of crisis in acceptance and discontent and it formed the opposition and deconstruction groups in this region. To name a few of these opposite and dangerous flow is the expansion and advance of takfiri flow that announced its existence "Islamic State of Iraq and the Levant", that founded his intellectual basis on the tricks of the other branches of Islam. Because of the importance that ISIS has in the creation of the excuse for Islamophobia and anti-Islamism; the current study uses library resources and a descriptive-analytical approach, in order to examine the geo-social causes of this flow. The findings of the research show; territorial and social conditions in the region are the main factors for the formation and expansion of this flow; and to escape from such flows, cultural interactions among regional governments, appropriate political organization of space and give over the local authority (regionalism) are among the best strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words : Geographical Space
  • Fundamentalism
  • Takfiri flows
  • ISIL