بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در تدوین کتاب علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن شهرهای اصفهان و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،

2 استاد و عضو هئیت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

3 روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، استادیار و عضو هئیت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در کتاب­ علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شده­ است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در دو شهر اصفهان و تهران بودند که مجموع آن650 نفر بوده که 260 نفر در نواحی 5گانه اصفهان و390 نفر در مناطق22 ­گانه تهران بودند و براساس نمونه­گیری خوشه­ای چند طبقه­، در شهر اصفهان نواحی2و 3 و در شهر تهران مناطق6، 7، 10و11 برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس نواحی، در شهر اصفهان 86 نفر و در شهر تهران 97 نفر بوده است. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ در حیطه ساخناری951/0و در حیطه نگارشی860/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته­ها ، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده، که در آمار توصیفی از مشخصه­های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون­های tتک نمونه­ای، tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزارSPSS 20 استفاده شده است. براساس یافته­ها، میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی از سطح میانگین فرضی 25/2 بالاتر می­باشد که نشانگر این است که تفاوت معناداری در پاسخ­دهی افراد وجود نداشته است و همچنین نتایج از نظر عوامل جمعیت شناختی در هر دو حیطه یکسان بوده است و تفاوتی وجود نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در تدوین کتاب علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن شهرهای اصفهان و تهران

نویسندگان [English]

  • fatemeh ahmadi dehrashid 1
  • ahmadreza nasrabadi 2
  • ahmad ahmadi 3
1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،
2 استاد و عضو هئیت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
3 روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، استادیار و عضو هئیت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
چکیده [English]

هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در کتاب­ علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شده­ است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در دو شهر اصفهان و تهران بودند که مجموع آن650 نفر بوده که 260 نفر در نواحی 5گانه اصفهان و390 نفر در مناطق22 ­گانه تهران بودند و براساس نمونه­گیری خوشه­ای چند طبقه­، در شهر اصفهان نواحی2و 3 و در شهر تهران مناطق6، 7، 10و11 برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس نواحی، در شهر اصفهان 86 نفر و در شهر تهران 97 نفر بوده است. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ در حیطه ساخناری951/0و در حیطه نگارشی860/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته­ها ، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده، که در آمار توصیفی از مشخصه­های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون­های tتک نمونه­ای، tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزارSPSS 20 استفاده شده است. براساس یافته­ها، میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی از سطح میانگین فرضی 25/2 بالاتر می­باشد که نشانگر این است که تفاوت معناداری در پاسخ­دهی افراد وجود نداشته است و همچنین نتایج از نظر عوامل جمعیت شناختی در هر دو حیطه یکسان بوده است و تفاوتی وجود نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • اصول طراحی
  • ساختاری
  • نگارشی
  • کتاب‌ علوم
  • دوم ابتدایی