اثربخشی چند رسانه ای های آموزشی بر میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران .

3 کارشناس تکنولوژی آموزشی

چکیده

گسترش فناوری های جدید، فرایند یاددهی- یادگیری را متحول ساخته است. از جمله این فناوری ها به کارگیری چندرسانه‌ایهای آموزشی در فرایند تعلیم وتربیت است. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی چندرسانه‌ایهای آموزشی بر میزان رشد مهارت های  اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد45 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده‌ها از آزمون استاندارد مقیاس مهارت ‌های اجتماعی ماتسون استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخص‌های  میانگین و انحراف معیار و  آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .  نتایج نشان داد میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش که از تدریسچندرسانه‌ایهای آموزشیبرای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول آموزش دیده بودند در پس آزمون، بیشتر بود(p=0.001). همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل  در خرده مقیاس‌های مهارت‌های اجتماعی(مهارت رفتارهای مناسب اجتماعی، مهارت دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، مهارت دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا، مهارت دوری از برتری طلبی و مهارت ایجاد ارتباط مناسب با همسالان)، تفاوت معنی دار آماری یافت شد(p<0/05).  با توجه به تأثیر مثبتچند رسانه ای‌های آموزشی بر افزایش رشد مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان؛ استفاده از این روشبه منظور افزایش میزان مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Ethical Concepts of the Poetry Book of Mazloom Khonji

نویسندگان [English]

  • فرانک موسوی 1
  • فرج الماسی 2
  • حدیث الماسی 3
1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران .
3 کارشناس تکنولوژی آموزشی
چکیده [English]

Persian literature is mixed with ethical and moral teaching. Reflection of moral concepts can be seen in the works of many poets and authors. In fact, the work of some of them is the mirror of ethics and moral teaching. The aim of this study was to explore the ethical dimensions of belief, based on a review of the lyrics of Mazloum Khonji and his attitude towards this phenomenon. Mazloum Khonji, is one of those poets whose lyrics are full of great human and moral concepts. In this paper, it has been tried to investigate some of the ethical implications of the Mazloum Khonji - that have been linked with Quranic verses. In other words, it was attempted to indicate that Mazloum, while considering the delicate implications, was not ignorant of this great source, and benefited from the discourse of the Holy Quran to interpret his moral views

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazloum Konji
  • ethics
  • Quranic Verses
  • Poetry Review