نقش شبکه‌های اجتماعی و سبک‌های هویت زنان در ناپایداری زندگی مشترک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 علوم تربیتی،پردیس شهید باهنر،دانشگاه فرهنگیان،اراک،ایران

2 گروه علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، شهید باهنر اراک

چکیده

چکیده
هدف کلی در مطالعه‌ی حاضر تعیین نقش اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و سبک‌های هویت در ناپایداری زندگی مشترک بین زنان شهرستان اراک است. جامعۀ آماری این مطالعه کلیه‌ی زنان متأهل این شهرستان هستند و جامعه‌ی آماری به صورت نامحدود فرض شد و تعداد 384 نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس در بهار 1398 انتخاب گردید و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های شاخص بی‌ثباتی ازدواج، مقیاس سبک‌های هویت، پرسش‌نامۀ اعتیاد به اینترنت از بین زنان متأهل حاضر در مکان‌های عمومی، ادارات، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بیانگر این موضوع است که زنان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وابستگی زیان‌آور دارند و این نکته ناپایداری در زندگی مشترک را افزایش می‌دهد و از بین سبک‌های هویت نیز، سبک هویت اطلاعاتی دارای بیش‌ترین و سبک هویت هنجاری دارای کم‌ترین شدت ارتباط با ناپایداری زندگی مشترک است.
واژگان کلیدی: بی‌ثباتی زندگی مشترک، فضای مجازی، سبک‌های هویتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social networks and women's identity styles in marital instability

نویسندگان [English]

  • abbas sarikhani 1
  • Mohammad Ali Kamalinahad 2
1 educative science,pardis_e_shahid bahonar,farhangian university,arak,iran
2 educative science.pardis-e_shahid bahonar.farhangian university.arakiran
چکیده [English]

Abstract
The overall goal of the present study is to determine the role of addiction to social networks, feminist tendencies and identity styles in marital instability among women in Arak. The statistical population of this study is all married women in this city and the statistical population was assumed to be unlimited and 384 samples were selected by the sampling method available in the spring of 1398 and the data were used in questionnaires. The Stability of Marriage Index, the Identity Style Scale, the Internet Addiction Questionnaire, and the Feminist Orientation Questionnaire were obtained from married women present in public places, offices, universities, and libraries. The results of the study showed that addiction to social networks indicates that women have a detrimental dependence on the Internet and social networks. Findings also show that among identity styles, information identity style has the highest and normative identity style has the least intensity of relationship with instability of marriage.
Keywords: marital instability, cyberspace, identity styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital instability
  • cyberspace
  • identity styles