نقش منابع اقتدار مدیریت کلاس درس در پیش بینی سبک‌های تدریس معلمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 اداره آموزش و پرورش جوانرود

2 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه پیام نور جوانرود.کرمانشاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش منابع اقتدار مدیریت کلاس در پیش بینی سبک های تدریس معلمان بود. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی معلمان شاغل به تدریس در دو شهرستان پاوه و جوانرود به تعداد ۸۰۰ نفر بود، که به کمک جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 300 نفر (210 مرد، 90 زن) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف توصیفی و اجرای آن از نوع همبستگی بود. داده ها به کمک دو پرسشنامه ی منابع اقتدار سبک های مدیریت کلاس درس فرنچ و راون، (1960) و پرسشنامه سبک های تدریس پراشینگ (2002) جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس تک متغیری و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین منابع اقتدار مدیریت کلاس با سبک های تدریس معلمان رابطه (05/0≥P، 01/0≥P ) وجود دارد. یافته ها حاکی از آن بود که تعدادی از سبک های منابع اقتدار مدیریت کلاس درس توانایی پیش بینی سبک های تدریس را دارند. این نتایج نشان داد که سبک های مدیریت علمی، تشویقی، تنبیهی و مرجع بیشترین نقش را در پیش بینی سبک های تدریس معلمان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of classroom management authority sources in predicting teachers' teaching styles

نویسندگان [English]

  • omid veisi 1
  • moslem amiri 2
  • maryam mohammadi 3
1 Teacher
2 PhD Student in Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University of Azarbaijan, Tabriz
3 MA in Educational Psychology, Payame Noor University of Javanrood. Kermanshah
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of sources of classroom management authority in predicting the teaching styles of teachers. The statistical population of the study was all teachers working in Paveh and Javanrood counties it was 800 people using krejcie and morgan sample size table, from which 300 people (210 men, 90 women) were selected by stratified random sampling. The research method was descriptive and correlational. Data were collected using two questionnaires of researcher-made classroom management styles (based on French and Raven theory, 1960) and Prashing teaching style (2002). In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics methods including univariate analysis of variance and stepwise regression were used. The results of the study showed that there is a relationship between the sources of classroom management authority and teachers' teaching styles (P≥0.05,P≥0.01). Findings indicated that a number of resource styles of classroom management authority have the ability to predict teaching styles. These results showed that scientific, encouragement, disciplinary and reference management styles have the most role in predicting teachers' teaching styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources of authority
  • Classroom Management Styles
  • teaching styles
  • Teachers