نقش آموزشی معلم در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ با تأکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دبیر نهضت سواد آموزی

2 استاد معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش معلم به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در تحقق سبک زندگی ایرانی اسلامی متناسب با اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از مهم ترین جنبه های زندگی مردم یک کشور حوزه اقتصاد می باشد. اقتصاد کشور ما مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به درآمدهای رانتیری دارد و به دلیل همین وابستگی و عدم توجه کافی به سایر بخش های مولد جامعه باعث شده که هرگاه این درآمدها به هر نحوی کاهش یابد، فشار زیادی بر مردم و اقتصاد کشور ایجاد شود. از حوزه های مهم در اقتصاد خانواده ها و سبک زندگی آنها هستند. روش مورد استفاده نظریه یادگیری اجتماعی بندورا می باشد که بر این باور است افراد در موقعیت های اجتماعی از طریق مشاهده رفتار دیگران سریع تر یاد می گیرند. وی اعتقاد دارد ما از انواع مختلف الگوها نه فقط از الگوهای زنده، بلکه از طریق الگوهای نمادین مانند تلویزیون، کتاب و ... نیز در حال آموختن هستیم. امروزه با گسترش جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی شاهد تغییرات چشمگیر در جوامع مختلف هستیم. از مهمترین پیامدهای این هجوم، ترویج مصرف گرایی با پشتوانه تبلیغات وسیع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگو گرفتن از افراد و نمادهای مختلف توسط دانش آموزان در شکل گیری سبک زندگی آنان تأثیر گذار هست. همچنین جایگاه و نقش معلم در آگاهی دادن و الگو شدن برای دانش آموزان به منظور سرمشق گیری از سبک زندگی ایرانی اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the teacher in the realization of resistance economics; Emphasizing the Iranian-Islamic lifestyle

نویسندگان [English]

  • nasibeh abdipour 1
  • parviz jamshidimehr 2
1 teacher
2 teacher
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of teachers as an essential element of the country's educational system in realizing the Iranian-Islamic lifestyle appropriate to the resistance economy. Undoubtedly, one of the most important aspects of the life of the people of a country is the economy. Our economy, like many developing countries, is highly dependent on rentier incomes, and because of this dependence and lack of attention to other productive sectors of society, whenever these incomes decrease in any way, puts a lot of pressure on the people and the country's economy. To be created. They are one of the most important areas in the economy of families and their lifestyle. The method used is Bandura's social learning theory, which believes that people in social situations learn faster by observing the behavior of others. He believes that we are learning from different types of patterns not only from living patterns, but also through symbolic patterns such as television, books, and so on. Today, with the spread of globalization in the political, economic, cultural, social and technological dimensions, we are witnessing significant changes in different societies. One of the most important consequences of this onslaught is the promotion of consumerism with the backing of widespread propaganda. Findings of this study show that modeling different people and symbols by students is effective in shaping their lifestyle. Also, the position and role of the teacher in informing and setting an example for students in order to emulate the Iranian-Islamic

کلیدواژه‌ها [English]

  • LifestyleLifestyle
  • Teacher
  • propaganda
  • consumerism
  • resistance economics