بررسی ارتباط بین برنامه ریزی مسیر شغلی و صلاحیتهای حرفه‌ای(آموزشی و پژوهشی) معلمان اصفهان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استاد مدعو، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین برنامه ریزی مسیر شغلی و ابعاد صلاحیتهای حرفه‌ای(آموزشی و پژوهشی) در میان معلمان اصفهان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده، جامعه آماری شامل 1969 نفر از معلمان ناحیه‌های 1، 3 و 4 اصفهان بود که تعداد 170 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول حجم نمونه کرجسی و مورگان و به صورت نمونه‌گیری متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر پایه مدل شاین و پرسشنامه صلاحیتهای حرفه‌ای بر پایه دیدگاه بویر وهمکاران(1994) استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه برنامه‌ریزی مسیر شغلی 881%=α و پرسشنامه ابعاد شناختی توانمندسازی 862%=α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که:1- بین تمام مولفه های برنامه ریزی مسیر شغلی و کل ابعاد صلاحیتهای حرفه ای رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 2- مولفه های های شایستگی فنی – کارکردی، خودمختاری، امنیت و ثبات، خلاقیت و کارآفرینی، خدمت و از خود گذشتگی ایثار، چالش محض و سبک زندگی می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد صلاحیتهای حرفه‌ای پژوهش، انتشار دانش(تدریس، تلفیق دانش و کاربرد دانش را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between career path planning and professional (educational and research) competencies of Isfahan teachers

نویسنده [English]

  • setareh Mousavi
Professor, Department of Psychology, Shahid Ashrafi Esfahani University, Esfahan, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between career path planning and the dimensions of professional competencies (educational and research) among teachers in Isfahan. The research method was descriptive-survey. The statistical population included 1969 teachers in districts 1, 3 and 4 of Isfahan. 170 people were selected as the sample through Krejcie and Morgan sample size formula and by proportional sampling. To collect research data, two standard career path planning questionnaires based on Shine model and a professional qualifications questionnaire based on Boyer et al. (1994) were used. To measure the reliability of Cronbach's alpha coefficient in a pilot study on a sample of 40 people, career path planning questionnaire was α = 881% and cognitive dimension of empowerment questionnaire was α = 862%. Research data were collected based on research hypotheses and analyzed using MANOVA analysis and multiple regression analysis. The results showed that: 1- There is a positive and significant relationship between all components of career path planning and all dimensions of professional competencies. 2- The components of technical-functional competence, autonomy, security and stability, creativity and entrepreneurship, service and self-sacrifice, pure challenge and lifestyle can positively and meaningfully the dimensions of professional competencies of research, dissemination of knowledge ( Anticipate teaching, knowledge integration, and knowledge application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career planning
  • Professional qualifications
  • Teachers
  • Teaching
  • Research