شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزگار - آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - تهران - ایران مدرس - دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح و عترت - تهران - ایران

2 آموزگار، اداره آموزش و پرورش شهرستان بهارستان دو، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف « شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول دوره ابتدایی » با روش کیفی و بصورت توصیفی - تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه اساتید و متخصصان برنامه درسی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند. نمونه آماری پژوهش شامل، 10نفر از اساتید و متخصصان برنامه درسی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید و متخصصان برنامه درسی استفاده شده است و تا مرحله اشباع ادامه داشت تا ابعاد، کارکردها و حوزه های مغفول شناسایی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه درسی دوره ابتدایی مولفه هایی عمداً یا سهواً حذف شده است که به زعم اساتید و متخصصان برنامه درسی، مولفه هایی نظیر؛ آموزش محیط زیست، مهارت های زندگی، تربیت شهروندی، چندفرهنگی، سوادرایانه ای، اقتصاد، دموکراسی و حقوق بشر، هویت ملی، آموزش تعامل و گفت و گوی تمدن ها، فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در برنامه های درسی دوره ابتدایی مغفول واقع شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Null Curriculum dimensions in primary school of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Hasanzadeh Vayaiee 1
  • somaieh navaie 2
1 Teacher - Education office Tehran - Iran Master - University Farhangian - Tehran - Iran
2 Teacher. Baharestan 2 education office. Tehran. Iran
چکیده [English]

The present study was a qualitative study that was conducted with the aim of "identifying the dimensions of the neglected elementary school curriculum" by descriptive-analytical method. The statistical population of the study included all professors and curriculum specialists of public universities in Tehran and 10 professors and curriculum specialists of public universities in Tehran who had neglected articles and writings in the field of curriculum were selected using purposive sampling. To collect the data, semi-structured interviews with professors and curriculum specialists up to the stage of theoretical saturation were used to determine the dimensions, functions and areas missed in the elementary school. The results showed that in the elementary school curriculum, components such as; Environmental education, life skills, civic education, multiculturalism, literacy, economics, democracy, human rights, national identity, education of dialogue and dialogue of civilizations, culture of reading and reading have been intentionally or unintentionally omitted And has been neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Null Curriculum
  • primary school
  • designing
  • curriculum
  • Semi-structured interviews