رابطه خلق، دلبستگی مادر و مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان با میانجی‌گری رابطه‌ی والد-کودک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد. موسسه روان پژوهان مفید

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلق و دلبستگی مادر و مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان با میانجی‌گری رابطه‌ی مادر-کودک در کودکان 6 تا 12 سال بود. مطالعه به روش همبستگی و با نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. از بین جامعه مورد مطالعه که شامل مادران کودکانی بودند که فرزندان آنها در فعالیت‌های فوق برنامه ‌شهر کرج( رجائی شهر) مشارکت داشتند تعداد 214 مادر به پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر-کودک راس (1961)؛ دلبستگی کولینز و رید (1990)؛ استرس، اضطراب و افسردگی لویباند و لویباند (1998)؛ و مشکلات رفتاری راتر (1964) پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج نشان داد دو متغیر خلق و دلبستگی مادر به طور مستقیم با مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان رابطه معناداری دارند. این در حالی است که متغیر میانجی یعنی رابطه مادر–فرزند ارتباط معنا‌داری با مشکلات آموزشی و رفتاری کودکان ندارد. در ضمن دو متغیر مطرح شده توانسته اند 55 درصد از مشکلات آموزشی و رفتاری کودکان را تبیین نمایند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که از جمله عوامل موثر در مداخلات در کاهش مشکلات آموزشی و رفتاری فرزندان، علاوه بر مهارت‌های فرزند‌پروری، مداخله جهت بهبود خلق و مشکلات دلبستگی‌ مادران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Mother’s Mood and Attachment with Children’s Educational and Behavioral Problems: Mediating Role of Mother-Child Relationship

نویسندگان [English]

  • zahra aminabadi 1
  • noormohammad rezaee 2
  • samira ghorbani 3
1 . PhD student in Educational Psychology. Allameh Tabatabaei University. Tehran.
2 ssistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University. Tehran. Iran.
3 Masters student. Useful Institute of Psychologists
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between mood and attachment of a mother with the educational and behavioral problems of 6-12 year-old children with the mediating role of mother-child relationship. The study was performed by correlational method with available sampling. Out of the population of the study, the mothers whose children participated in extra activities in Rajaii Shahr, Karaj, Iran, 214 mothers answered Mother-Child Relationship evaluation questionnaire (Robert M. Roth, 1990), Attachment Scale (Collins & Read), Depression, Anxiety and Stress Scale (Lovibond and Lovibond, 1998), behavioral inventory (Rotter, 1964). Findings were analyzed by path analysis using LISREL software. The results showed that the two variables of mother's mood and attachment are directly related to children's educational and behavioral problems. However, the mediating variable, i.e. mother-child relationship, has no significant relationship with children's educational and behavioral problems. In addition, the two variables have been able to explain 55% of children's educational and behavioral problems. According to the research findings, it can be concluded that in addition to parenting skills, intervention to improve mood and attachment problems of mothers can be considered among the effective factors in interventions in reducing children's educational and behavioral problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mood
  • Attachment
  • Mother-Child Relationship
  • Educational and Behavioral Problem