تأثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزش شغلی معلمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استاد تمام ورییس دانشگاه فرهنگیان و عضوهیات علمی

2 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران: ایران.

چکیده

شناخت پدیده فلات شغلی در بین معلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این پدیده در بین معلمان به لحاظ ویژگی‌های شغلی و ساختار سازمانی وجود دارد. در پژوهش حاضر تأثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزش شغلی معلمان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1397 می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 423 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه-های فلات شغلی میلمن (1992) و انگیزش شغلی بکر (2008) بدست آمد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ تأیید شد. اطلاعات بدست‌آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و...) با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 22 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه بین فلات شغلی ساختاری و محتوایی با انگیزش شغلی، در سطح اطمینان 99/0 درصد در جهت منفی معنی‌دار می‌باشد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه از نوع گام‌به‌گام نشان داد فلات شغلی ساختاری و محتوایی تأثیر منفی روی انگیزش شغلی معلمان دارند. این نتایج نشان می‌دهد که هر چه فلات‌زدگی شغلی بیشتر باشد انگیزش شغلی معلمان کمتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Structural and Content Career Plateau on the Teachers Motivation

نویسندگان [English]

  • hossein khanifar 1
  • salahedin ebrahimi 2
  • Bahman gholami 3
1 Professor, Department of Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in Educational Management, University of Tehran
3 Instructor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran: Iran.
چکیده [English]

Understanding the career plateau phenomenon among teachers is important since it exists among the teachers in terms of job characteristics and organizational structure. In this study, the relationship between Content and structural career plateau and teachers' motivation have been studied. Statistical population included all secondary school teachers in Tehran in the academic year 2018-2019 out of which 423 subjects were selected using cluster sampling. Data on research variables was gathered through Career Plateau Questionnaire (Mailman, 1992) and Job Motivation (Becker, 2008). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. The Information obtained in this research was analyzed with the use of descriptive statistics (Frequency, percentage, charting, table editing and Standard deviation), also the inferential statistics (correlation coefficient, Stepwise regression, etc.) were analyzed with the use of SPSS software version 22. Results of Pearson Correlation showed that the relationship between the structural and content career plateau and job motivation, with the confidence level of 0/99 per cent in the negative direction is significant. Multiple regression analysis showed a stepwise structural and content career plateaus have a negative impact on the motivation of teachers. The results show that as the career plateaus increase, the teachers’ motivation decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career management
  • Career Plateau
  • Structural Career Plateau
  • Content Career Plateau
  • Job motivation