بررسی اثربخشی قصه گویی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزگار - آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - تهران - ایران

2 آموزگار، اداره آموزش و پرورش شهرستان بهارستان دو، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی انجام شده است. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی آموزشگاه گلستان می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی آموزشگاه گلستان می باشد که 60 نفر از آنها، با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت یک ماه و نیم، طی 12 جلسه ی 30 دقیقه ای، تحت آموزش مهارت های اجتماعی با روش قصه گویی قرار گرفتند. داده ها پس از اتمام جلسات، بوسیله پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت، به صورت سه گزینه ای « هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات» جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانسی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی از طریق قصه گویی باعث بهبود مهارت های اجتماعی، خودتنظیمی و ارتباط موثر در دانش آموزان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of storytelling on social skills development of elementary secondary boy students

نویسندگان [English]

  • Hosein Hasanzadeh Vayaiee 1
  • somaieh navaie 2
1 Teacher - Education office Tehran - Iran
2 Teacher. Baharestan 2 education office. Tehran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of storytelling on social skills development of primary school male students. This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study included all male students of Golestan elementary school. The statistical sample of the study includes all male students of the second grade of Golestan School that Sixty of them were selected using purposive sampling And by simple random sampling, 30 of them were in the experimental group and the other 30 were in the control group. The experimental group received 12 and 30 sessions of social skills training with storytelling method for one and a half months. Data were collected at the end of the sessions by a Likert-scale researcher-made questionnaire with "never, often, sometimes" options. Data were analyzed using covariance analysis test. The results showed that social skills training through storytelling improves the development of social skills, self-regulation and effective communication with others in students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Skills
  • storytelling
  • self-regulation
  • elementary school