بررسی نقش تجارب زیسته تحصیلی والدین و تمایز یافتگی معلمان در حس تعلق به مدرسه فرزندان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طیاطبایی

3 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

یکی از وظایف اساسی هر نظام آموزشی، تربیت شهروندانی موثر، آگاه و مسئولیت پذیر می باشد که در جهت اهداف و مقاصد جامعه ی خویش قدم برداشته و برای تعالی آن بکوشند. تمایزیافتگی یک ویژگی کم و بیش پایا و موثر در کیفیت زندگی است که خود دربرگیرنده گروهی از شناسه ها است. در ادبیات علمی، تعلق به مدرسه با عنوان های دیگری همچون تعهد به مدرسه، پیوند با مدرسه و دلبستگی به مدرسه توصیف شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبنایی است که به بررسی نقش تجارب زیسته تحصیلی والدین و تمایز یافتگی معلمان در حس تعلق به مدرسه فرزندان پرداخت. نمونه گیری به روش هدفمند بود. چنانچه از نتایج تحقیق مشخص شده است تجارب زیسته تحصیلی والدین اثر مستقیمی بر حس تعلق و کیفیت تحصیلی فرزندان دارد آنچنان که اگر این تجارب مثبت و همراه با موفقیت بوده موجب تعلقی با کیفیت بالا در فرزندان شده است. همچنین در معلمان نیز اگر معلمان در تمایزیافتگی چه در ساحت فردی و چه در ساحت بین فردی با مشکل مواجه بودند موجبات حس تعلق پایین را در فرزندان پدیدآورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of parents 'lived university experiences and the difference between teachers' presence in their children's sense of belonging to school

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • milad mahboubzadeh 2
  • milad saeidi 3
1 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology Educational Sciences Allameh Tabataba&ampi University
2 Master of School Counseling, Allameh Tabatabai University
3 PhD student of Counseling Islamic Azad University Research Sciences Branch
چکیده [English]

One of the basic duties of any educational system is to educate effective, informed, and responsible citizens who are pursuing the goals and objectives of their community and working to upgrade it. Differentiation is a more or less permanent and effective quality of life feature that includes a set of identifiers. In scholarly literature, belonging to a school is described by other titles such as commitment to school, school affiliation, and attachment to school. This study is a qualitative study based on the type or basis that examines the role of parents' educational life experiences and the differentiation of teachers in the sense of belonging to the children's school. Sampling was purposeful. As the results of our research also show, parents' educational experiences have a direct impact on the children's sense of belonging and educational quality, as if these positive and successful experiences have led to high quality children's affection. Also, in teachers, if teachers were faced with the problem of differentiating both individually and interpersonally, they created a sense of belonging to the offspring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life-long learning experiences
  • differentiation
  • sense of belonging to the school