رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجائی ارومیه

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه‌های خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر رشته های تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهرستان مهاباد بررسی شده است. تعداد 320 نفر (176 نفر دختر و 144 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از آزمون خلاقیت عابدی به دست آمد. همچنین جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمراتی که دانش آموزان در پایان سال تحصیلی در همه دروس کسب می کنند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های سیالی، بسط و انعطاف پذیری به ترتیب بیشترین رابطه معنادار را با پیشرفت تحصیلی دارند. و مؤلفه ابتکار کمترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی دارد و در سطح معنی داری کمتر از 05/0 معنادار است. نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سیالی و بسط بیشترین سهم را در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دارند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نیز نشان داد که بین مؤلفه‌های خلاقیت بر حسب رشته‌های تحصیلی تفاوت وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین مؤلفه های خلاقیت در دو جنس دختر وپسر تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship creativity with achievement student’s girl and boy majoring at Humanities, Mathematics and Science

نویسندگان [English]

  • salahedin ebrahimi 1
  • syamand ghaderi 2
1 PhD in Educational Management, University of Tehran
2 Faculty of Farhangian University, Shahid Rajaei Campus, Urmia
چکیده [English]

This study aimed at studying the relations between creativity of male and female high school students majoring at Humanities, Mathematics or Science with their academic achievement. 320 students (176 male and 144 female) were selected through cluster sampling who responded to creativity questionnaire. Academic achievement was measured by students’ GPA. Data were analyzed through Pearson Correlation Coefficient, Stepwise regression Analysis and Analysis of Variance. Results revealed Fluidity and Expansion, as components of creativity, were respectively the most powerful predictors of academic achievement. Multivariate Analysis of Variance showed components of creativity were not different by students’ major of study. Additionally, results of Analysis of Variance indicated there were no gender differences in components of creativity. This research provides useful and effective evidence to principals, teachers, and educational planners that forces them to pay special attention to creating an environment based on mutual trust and respect in schools, and that they have an understanding of ability. Have different people and talents and pay attention to these individual differences in teaching, evaluation and academic guidance, and allow the student to express and develop his / her abilities. This personal and individual attention to and providing a relatively calm atmosphere enables students to discover themselves, which may lead to the concept of self-concept, and apart from this growth and flourishing, individual skills affect academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "creativity"
  • 'Academic Achievement"
  • 'Major of study"