واکاوی مفاهیم ادب و اخلاق در فرهنگ اسلامی و بررسی نسبت میان آن دو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایران، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در زبان عربی علاوه بر واژۀ «اخلاق»، واژه «ادب» نیز در معنای اخلاق کاربرد دارد. این دو واژه پس از ظهور دین اسلام کاربرد فراوان یافتند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه اسناد و منابع و مقالات و نسخ مرتبط با موضوع به بررسی مفهوم لغوی و کاربردی اخلاق و ادب در فرهنگ اسلامی پرداخته و سپس بر اساس واکاوی این مفاهیم در فرهنگ اسلامی، به تبیین نسبت میان این دو مفهوم و تدقیق مفاهیم می پردازد.یافته ها نشان می دهد موضوع اخلاق، امر اخلاقی است اما موضوع ادب تمامی موضوعاتی است که درست و نادرست بر آنها صدق می‌کند. همچنین، اخلاق از نظر لغوی و پیشینۀ کاربرد آن، امری شخصی و ناظر بر رفتاری فردگرا است. اما ادب امری اجتماعی و ناظر بر رفتارهای جامعوی افراد بوده است. به عبارت دیگر خاستگاه ادب جامعه و خاستگاه اخلاق، سرشت و خلقیات ناشی از طبیعت انسان است و در مواردی که ادب مرتبط با اخلاق است، جنبه فضیلت‌گرایانه پیدا می‌کند و هدف آن به کار انداختن فاعلیت اخلاقی انسان و انجام درست‌ترین کار اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the concepts of literature and ethics in Islamic culture and examining the relation between them

نویسندگان [English]

  • sedighe kazemi 1
  • Seyed Ali kazemi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Education, Shahid Hasheminejad ّFarhangian University of Mashhad, Iran
2 Ph.D. student of Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Arabic, in addition to the term "morality", the word "adab" is also used in the sense of ethics. These two words became widespread after the advent of Islam. This paper has been done by descriptive-analytical method and reviewed the documents and references, articles and manuscripts related to the subject matter and the literal and applied concept of ethics and literacy in Islamic culture, and then, based on the analysis of these concepts in Islamic culture, explains the relation between these two concepts The findings show that the subject of ethics is ethical, but the subject of literacy is all that matters right and wrong to them. Also, ethics in terms of words and the background of its application is a personal matter and observes individualist behavior. But literature has been a social affair and has been the subject of community-based behaviors. In other words, the origin of society's literacy and the origin of morality, nature, and mood are due to human nature, and in cases where ethics related to morality, it finds a virtuous aspect and aims to engage in the moral act of human beings and to do the most correct It's ethical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Literature
  • Analysis
  • Islamic Culture