کارورزی و تاثیر آن بر توانمندی سازی دانشجو معلمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 دانشجو ی کارشناسی رشته آموزش شیمی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی برای شناخت بیشتر و عمیق تر درس کارورزی می باشد. در این مقاله سعی بر بیان اهمیت این درس در دانشگاه فرهنگیان شده است که دانشجو معلمان با گذراندن دوره های آن، مهارت های عملی فراوانی در زمینه معلمی، حضور و اداره کلاس پیدا می کنند. روش تحقیق به کار رفته در این مقاله؛ روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد که به تحلیل و توصیف داده های مورد بررسی در درس کارورزی تاکید دارد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز نیز از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است که در این روش به بررسی منابع چاپی و الکترونیکی در این حوزه مطالعاتی رجوع کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان داده است که کارورزی درسی درکنار سایر دروس نیست و پلی بین نظر و عمل است که دانش و نظریه دانشگاهی را با کاربرد و مهارت در محیط کار تلفیق می کند و مهارت های حرفه ای دانشجو معلمان را تقویت می کند که موجب آماده سازی آنان برای ورود قوی تر به کلاس درس می شود. دانشجو معلمانی که دوره های کارورزی را گذرانده اند بهتر می توانند از توانایی های خود استفاده کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internship and its effect on student teacher empowerment

نویسندگان [English]

  • Afrooz Farrokhi 1
  • Alireza Tatari 2
1 Humanities and social studies department; shahid beheshti education center; Farhagian University: Tehran; Iran,
2 Master student of Chemistry education,Shahid Beheshti education center,Farhangian university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study is to provide solutions for more and deeper understanding of the internship course this article tries to express the importance of this course in Farhangian University that student teachers gain a lot of practical skills in the field of teacher, attendance and class management by passing those courses. The research method used in this article is descriptive-analytical which emphasizes the analysis and description of the data studied in the internship course. Library and documentary studies methods have been used to collect the required information that in this method, we have referred to printed and electronic sources in this field. The results of this study have shown that internship lesson is not alongside other lessons and the bridge between opinion and action which combines academic knowledge and theory with application and skills in the workplace and strengthens the professional skills of student teachers and prepares them for a stronger entry into the classroom. Student Teachers who have completed internships they can use their abilities better and blossom their own talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Internship"
  • "Student Teachers"
  • "Skill"
  • "Teacher training"
  • "Schools"