جلوه های حماسی در ادبیات معاصر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

شعر دو قرن اخیر اسطوره، روایت‌های افسانه ای و زبان کهن بی ـاثیر نبوده است. قله رفیع برآمده از پیشینه سترگ ادبیات حماسی ، شاهنامه فردوسی است که از ادب حماسی می توان آن را مادر ادبیات پارسی دری نامید. در دوقرن اخیر اثار حماسی در ادبیات به تبع شاهنامه فردوسی وآثار پیشینیان، در نوع ملی، دینی، تاریخی و نیز حماسه آفرینی های پرشور انقلابی پدید آمد. وجه عام این آثار رنگ و بوی ملی است. حتی در حماسه‌های دینی این برجستگی را می‌توان دید. نتیجه بررسی آثار حماسی و حماسه گونه ها این است که ادبیات حماسی در دو قرن اخیر را، می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره قبل از نیما و دوره بعد از نیما : همه آثار حماسی دورة قبل از نیما به تأسی از شاهنامه فردوسی در همان سبک زبانی و وزن و قالب سنتی سروده اند و نوآوری چندانی جز تفاوت مضمون در آنها نیست و فقط می توان آنها را در ردیف آخرین مقلدان شاهنامه محسوب کرد.اما در دوره بعد از نیما، گونه های به کارگیری حماسه در ادبیات معاصر، بیشتر در سه محور نگرش حماسی، زبان حماسی و وزن و قالب حماسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

جلوه های حماسی درادبیات معاصر

نویسنده [English]

  • ali balaghi
Assistant Professor, Department of Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The poetry of the last two centuries has not been ineffective in myths, legends and ancient languages. Rafi Peak, derived from the great history of epic literature, is Ferdowsi's Shahnameh, which can be called the mother of Dari Persian literature from epic literature. In the last two centuries, epic works in literature, as a result of Ferdowsi's Shahnameh and the works of its predecessors, appeared in national, religious, historical, as well as passionate revolutionary epic creations. The general aspect of these works is the national color and smell. This prominence can be seen even in religious epics. The result of the study of epic works and epic genres is that the epic literature of the last two centuries can be divided into two periods. The period before Nima and the period after Nima: All the epic works of the pre-Nima period are based on Ferdowsi's Shahnameh in the same style, language, weight and traditional format. He considered the last imitators of Shahnameh. But in the period after Nima, the types of epic use in contemporary literature have been mostly in the three axes of epic attitude, epic language and epic weight and format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Epic Literature"
  • "Constitutional Period"
  • "Contemporary Period"
  • "Attitude"
  • "Weight and Epic Format"