عوامل تربیت در قرآن کریم از دیدگاه استاد قرائتی در تفسیر نور

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم (ص) اهواز

2 مربی پرورشی آموزش و پرورش

چکیده

تعلیم و تربیت از مهم‌ترین ارکان زندگی بشری است و شناخت عوامل این فرآیند از اهمیت خاصی برخوردار است. مهم‌ترین مسیر آگاهی از عوامل تربیت بشر، واکاوی آموزه‌های دینی و توحیدی است که از سوی آفریننده‌ی او ارسال‌شده است. در این میان قرآن کریم با محتوای اصیل‌ترین دستورات دینی دارای جایگاه ویژه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تربیت در قرآن کریم از دیدگاه استاد قرائتی در تفسیر نور است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 جلد تفسیر نور بود که همه‌ی مجلدها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی از روش هولستی استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل اساسی تربیت عبارت‌اند از: یاری خداوند؛ راهنمایی انبیاء؛ پذیرش توبه؛ هجرت هدف‌دار؛ الگوهای صالح و تجلیل از آن‌ها؛ مثال‌های قرآنی؛ تهدید و ارعاب؛ طاغوت؛ صفات خداوند؛ قرآن و سایر کتب آسمانی؛ بیم و امید؛ وراثت، والدین و خانواده، تغذیه و محیط سالم؛ امکانات مادی؛ عبادت؛ معجزه؛ غرایز انسانی؛ عذاب الهی و فرجام ظالمان و کافران؛ ممنوعیت منکرات؛ پیروی از آیات و دستورات الهی؛ آگاهی عمیق؛ دادن و گرفتن نعمت‌ها و توجه به آن‌ها؛ احکام و اوامر و نواهی الهی؛ یادآوری سرگذشت پیشینیان؛ تنبیه و تشویق؛ جهاد؛ شفاعت؛ دوستی،هم‌نشینی و همراهی بـا راست‌گویان؛ یادآوری قیامت؛ ایمان به علم و حضور خداوند به اعمال و افکار؛ شکر؛ بخشش و رحمت؛ انفاق؛ ذکر، تسبیح و دعا؛ پدیده‌های الهی؛ حسابرسی اعمال؛ آزمایش و بلا؛ تسلیم خدا شدن و عمل به دستورات الهی؛ وحی و نزول آیات محکم و متشابه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors of Education in the Holy Quran from the Viewpoint of the Qeraati professor in the Tafseer Noor

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad pourmoosavi 1
  • amanallah naseri karimvand 2
1 Bachelor of Education and Lecturer at Rasoul Akram Farhangian University of Ahvaz
2 Education teacher
چکیده [English]

Education is one of the most important elements of human life and it is important to know the factors behind this process. The most important way of knowing about the elements of human education is to analyze the religious and monotheistic teachings sent by its creator. In the meantime, the Holy Quran has a special place with the content of the most authentic religious orders. The purpose of the present study is to investigate the factors of education in the Holy Quran from the viewpoint of the Quran's reader in light interpretation which was done by content analysis method. The statistical population of the study consisted of 11 volumes of light commentary that all volumes were selected as sample. Holistic method was used for validation. The results of the study showed that the basic factors of education are: God's help; Prophets' guidance; Acceptance of repentance; Purposeful migration; Fear and Hope; Inheritance, Parents and Family, Nutrition and Healthy Environment; Material Resources; Worship; Miracle; Human Instincts; Divine Punishment and the Cruelty of Disbelievers; Prohibition of Evil; And paying attention to them; the commandments and decrees of God; the remembrance of the ancestors; the punishment and encouragement; the jihad; the intercession; Living with the Righteous; Remembrance of the Resurrection; Belief in the Knowledge and Presence of God in Deeds and Thoughts; Sugar; Forgiveness and Mercy; Charity; Praise; Praise and Prayer; Divine Phenomena; Divine Commandments; Revelation and Revelation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors of Education
  • Quranic Education
  • Tafseer Noor