تاثیر روش افسانه زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارمند دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید باهنر همدان- همدان -ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر روش افسانه زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود که با روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.جامعة آماری پژوهش کلیة دانش‌آموزان پایه نهم دوره دوم متوسطه شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی 97-98 بودند که از بین آنها 60 دانش آموز دختر (30 نفر گروه گواه و 30 نفر گروه آژمایش) به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند. دانش‌آموزان گروه آزمایش طی 8 جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی باورها و افسانه‌های موجود در بین مردم پرداختند (روش سایک باسترز) و دانش‌آموزان گروه کنترل نیز همزمان برنامه آموزشی جاری را دریافت نمودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها،ازآزمون تفکر انتقادی کرنل استفاده شد. نتایج نشان داد روش افسانه‌زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش‌آموزان گروه آزمایش تاثیر دارد. در نهایت پیشنهاد شد مدارس و معلمان جهت رشد تفکر انتقادی دانش‌آموزان از روش افسانه-زدایی علمی استفاده کنند. همچنین روش آموزشی افسانه‌زدایی علمی می‌تواند به عنوان یک فعالیت یادگیری در تالیف کتب درسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of PsychBusters on Enhancement of Critical Thinking of Female High School Students

نویسنده [English]

  • maryam kavousi
Staff of Farhangian University, Hamedan-Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of PsychBusters on enhancement of critical thinking of female high school students. The present study was carried out using quasi-experimental, pre-test, post-test, control group design. The population of the current study consisted of all grade one high school students in Kamyaran Township, from which 60 students (i.e., 30 students in the control group and 30 learners in the experimental group) were selected. Students in the experimental group explored beliefs and myth among people using group discussions in eight sessions, while the participants in the control group received the conventional pedagogical programs. To gather the data, critical thinking test developed by Kernel was utilized. The data were analyzed using Analysis of Covariance (ANCOVA). The results revealed that PsychBusters had an impact on critical thinking of the participants in the experimental group. Finally, it was suggested that educators and teachers use PsychBusters to boost critical thinking. Furthermore, PsychBusters can be employed as a learning activity in developing a textbook

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Scientific Demystifying
  • PsychBusters
  • Critical Thinking