ملاک های تحلیل و سازماندهی محتوا در آموزش زبان عربی (مطالعه موردی: کتاب عربی دهم غیرانسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مفتح شهرری

2 دبیر آموزش و پرورش شهرستان صحنه،استان کرمانشاه

چکیده

چکیده
اهمیت کتاب درسی عربی در نقشی است که در هماهنگی با دیگر عناصر به صورت افقی و عمودی ایفا می کند.آموزش زبان عربی در ایران دارای موانع و مشکلاتی و ویژگی هایی است که برخی مربوط به شیوه سازماندهی محتوای کتاب هاست. از‌این‌رو، می توان گفت تحلیل محتوا می تواند گام مهمی در شناخت نقاط ضعف و قوت کتاب باشد. در واقع تحلیل محتوا، تکنیکی برای استخراج داده‌ها از متن است که دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. هدف مقاله حاضر این است که با تکیه بر تکنیک تحلیل محتوا، کتاب عربی سال دهم را بر‌اساس الگوهای تحلیل محتوا و ملاک های سازمان دهی محتوا بررسی نماید و مشخص کند که آیا محتوای کتاب در اجرای صحیح اصول برنامه ریزی درسی و سازمان دهی محتوا، واقعیات اجتماعی و نیازهای فردی و سودمندی، واقعیات سنی و مقتضیات سنی و رشدی دانش آموزان موفق بوده است؟ روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی بوده و نتایج مقاله بیانگر این است که بر اساس الگوها و ملاک های تحلیل و سازماندهی محتوا کتاب تا حد زیادی موفق بوده است. و ارزیابـی کلـی معلمـان از کتـاب عربـی در سـطح خیلـی زیـاد اسـت. یافته ها نشان داد مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتاب از نظر قانونمندی های برنامه درسی، واقعیات اجتماعی و نیازهای فردی، در حد مقبول است. و شـناخت روشهـای مؤثـر در یادگیـری دانش آمـوزان و تشـویق آنـان بـه اعتمـاد بـه نفــس و خودبــاوری در یادگیــری از دیگـر نتایـج ایـن تحقیق اســت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for analyzing and organizing content in Arabic language teaching (Case study: tenth non-human Arabic book)

نویسندگان [English]

  • hedayatollah taghizadeh 1
  • Ehsan Naseri sarab badieh 2
1 Farhangian University campus martyr Mofateh Rey
2 Teacher of. Th ministry Of education
چکیده [English]

The importance of the Arabic textbook is in the role it plays in harmony with the other elements horizontally and vertically. Teaching Arabic in Iran has obstacles, problems and features, some of which are related to the way books are organized. Therefore, it can be said that content analysis can be an important step in recognizing the weaknesses and strengths of the book. In fact, content analysis is a technique for extracting data from text that has its own characteristics. The aim of this article is to examine the tenth year Arabic book based on content analysis patterns and content organization criteria, relying on the content analysis technique, and to determine whether the book's content is in the correct implementation of the principles of curriculum planning and organization. Has the giving of content, social realities and individual and useful needs, age realities and age and developmental requirements of students been successful? The research method is descriptive-analytical and the results of the article indicate that the book has been largely successful based on the patterns and criteria of analysis and organization of the content of the book. And the general evaluation of teachers of Arabic books is very high. The findings show that the problems associated with compiling and organizing the content of the book are acceptable in terms of curriculum regularities, social realities, and individual needs. the construction of effective methods in remembering students and encouraging them to self-confidence and self-confidence in remembering others is the result of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arabic language teaching
  • Content Analysis
  • tenth non-human Arabic