بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان ، گروه آموزش ابتدایی، اردبیل ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی(کیفی- کمی) بوده است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش شامل همه اسناد منتشر شده (گزارش‌های پژوهشی، مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، آیین نامه‌ها و غیره) و از محل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، کنفرانس ها ، ﻫﻤﺎﯾش‌ها، ﻧﺸﺮﯾﺎت، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش بود که از تعداد 53 مقاله مرتبط، 21 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد و در بخش کمی 30 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، چک لیست تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه بود. روایی محتوایی ابزارها توسط اساتید حوزه مربوطه مورد تایید واقع شد. برای تعیین پایایی چک لیست از فرمول اسکات استفاده شد که میزان 73/0 به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 85/0 براورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش فراترکیب و برای اولویت بندی شاخص ها از روش سوارا با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب بودن تخصص و تجربه ریاست آموزش و پرورش برای مدیریت و رهبری، تعداد اعضای هیئت علمی و کارشناسان خبره، میزان نوآوری، ابتکار و خلاقیت در فرایندهای اجرای سند، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی و استفاده از رویه‌ای روشن، نظام‌مند و علمی برای نیازسنجی جز شاخص های اول تا پنجم ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Development of Performance Evaluation Indicators of Education System in Implementation of Fundamental Transformation Document

نویسنده [English]

  • mohammad azimi
Assistant Professor of Farhangian University, Department of Elementary Education, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to develop performance evaluation indicators of the education system in the implementation of the fundamental transformation document. The research method was a qualitative-quantitative one. In the qualitative part of the statistical population of the study includes all published documents (research reports, articles, interviews, bylaws, etc.) and from universities, universities, colleges, colleges, universities, educational institutes, 53 related articles, 21 articles were selected as sample and in the quantitative section 30 experts were selected as sample. The instrument used in this study was a qualitative content analysis checklist and a questionnaire. Content validity of the instruments was approved by the professors in the field. Scott's formula was used to determine the reliability of the checklist, which was 0.73. The reliability of the questionnaire was estimated to be 0.85 based on Cronbach's alpha coefficient. To analyze the results, the hybrid method was used, and to prioritize the indexes, the Sura method using MAXQDA software was used. The results showed that the degree of suitability of the Department of Education's expertise and expertise for management and leadership, the presence of faculty and experts, the degree of innovation, initiative and creativity in document implementation processes and the need assessment courses and workshops The first to fourth priorities of the performance evaluation indicators of the education system are in the implementation of the fundamental transformation document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance appraisal
  • performance appraisal indicators
  • fundamental change document