پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحان و سبکهای اسنادی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

مقدمه: با توجه به اثرات راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحان و سبک های اسناد برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هدف ژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحانی و سبکهای اسنادی دوره دوم متوسطه دخترانه اسفراین در سال تحصیلی 97-96 بود.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع پیش بین بود. که جامعه آماری آن کلیه (1000 نفر) دختران دروه دوم متوسطه شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 97-96 بود. بدین منظور، 250 نفر از دانش آموزان دختر در شهر اسفراین به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران، پسشنامه راهبردهای مقابله ای و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ریاضی درتاج استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با راهبردهای مقابله ای،سبک های اسناد و اضطراب امتحان رابطه معنی داری دارد همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که راهبردهای مقابله ای، سبک های اسناد و اضطراب امتحان می تواند تغییرات مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین کند.
نتیجه گیری: با تغییر راهبردهای مقابله ای، سبک های اسناد و اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognosis of academic achievement based on coping strategies, test anxiety and documentary styles

نویسندگان [English]

  • zahra shabani 1
  • maryam abadi 2
1 faculty
2 student
چکیده [English]

The purpose of this study Prognosis of academic achievement based on coping strategies, test anxiety and documentary styleswas to predict academic achievement based on coping strategies, test anxiety and documentary styles of Esfarayne Secondary High School in the academic year of 97-96. The research method was correlation type of predictor. The statistical population of this study was all girls in the second high school of Esfarayne city in the academic year of 97-96, which was 1000 students. Of this sample, 250 individuals were selected by multi-stage cluster sampling. Data collection was done by a lightweight questionnaire Seligman et al. Documents were used, coplanational strategies and a clean mathematical academic achievement questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were also used to analyze the data using SPSS software. The results showed that academic achievement is predictable due to coping strategies, document styles , test anxiety and test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • coping strategies
  • documentary styles and exam anxiety