عوامل موثر در آسیب‌های اجتماعی دانشجو- معلمانِ دانشگاه فرهنگیان.

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

2 کارشناس مسول پژوهش پردیس شهیدمفتح شهرری

چکیده

افراد، گروه‌ها و جوامع مختلف به دلیل وجود شرایط و پیچیدگی‌هایی در تعاملات سازنده و کارآمد، همواره در مسیر نیل به اهداف آرمانی و متعالی با آسیب‌هایی مواجه هستند. آسیب‌شناسی اجتماعی، مطالعه انحرافات و کجروی‌های اجتماعی است که شامل مطالعه و شناخت ریشۀ بی نظمی‌های اجتماعی می‌باشد.
یافته‌های تحقیق که به روش کتابخانه‌های و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بدست آمده، نشان می‌دهند: یکی از گروه-های حساس، مهم و اثرگذار در جامعه که در معرض آسیب‌های اجتماعی نیز قرار دارند؛ دانشجو- معلمان هستند. دوری از خانواده و سکونت در خوابگاه، ورود فناوری‌های نوین و فضای مجازی به زندگی شخصی آنها، تهدیدات نرم دشمنان، اوقات فراغت دانشجویان، برنامه‌ریزی ضعیف علمی و فرهنگی دانشگاه، با توجه حساسیت سنی و اهمیت قشری که وظیفۀ خطیر تربیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه را به دست خواهند گرفت، از مهمترین عواملی هستند که ضرورت توجه به دانشجو- معلمان و بررسی آسییب‌های اجتماعی در این قشر از جامعه را خاطر نشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عوامل موثر در آسیب‌های اجتماعی دانشجو- معلمانِ دانشگاه فرهنگیان...

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi 1
  • zahra hadian 2
1 Assistant Professor, Department of Humanities and social science, Farhangian University, Tehran
2 کارشناس مسول پژوهش پردیس شهیدمفتح شهرری
چکیده [English]

Factors Affecting Social Harms Imposed on Student-Teachers' in Farhangian University

Ali Sadeghi , Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Farhangian University, Tehran
Zahra Hadian . Research Expert at Farhangian University, Shahid Mofateh Campus, Shahrerey
Abstract
Due to the circumstances and complexity of constructive and efficient interactions, Individuals, groups, and communities always face problems and harms while progressing toward their transcendental and ideal goals. Social pathology is the study of social deviations and perversions, which includes the study and understanding of the roots of social disorders.
The findings of the research, obtained through library methods with a descriptive-analytical approach, show that one of the most sensitive, important and influential groups in a society that are also exposed to social harms are student teachers. Due to the age sensitivity and the importance of student teachers who are going to take the serious task of educating and teaching the students and future generations of the society, Factors such as staying away from families, living in dormitories, introduction of new technologies and cyberspace into their personal lives, soft threats of the enemies, students' leisure time and poor scientific and cultural planning of the university are among the most important issues that point to the necessity of paying attention to students teachers and examining the social harms that threaten this group of the society.

Keywords: Social Harms, Soft War, Dormitory, Farhangian University, Student Teacher

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Harms
  • Soft War
  • Dormitory
  • Farhangian University
  • Student teacher