مقایسه ابعاد جسمانی و روانشناختی زوجین بر اساس تعداد فرزندان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه بهبود کیفیت زندگی مفهوم جدیدتری از سلامتی مطرح شده است که به جنبه های علمی همچنین از بعد روانشناختی،اجتماعی،عملکردی،جسمی و سلامتی مربوط می،شود. بر خلاف گذشته فقط از جنبه های کمی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد یکی از وقایع خانوادگی تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان است. چرا که این تصمیم بر سبک زندگی و از آن مهم تر کیفیت زندگی خانوار موثر است. با توجه به موضوع پژوهش، از روش همبستگی استفاده می‌شود. جامعه مورد پژوهش زوجین تک فرزند و نیز با بیش از دو فرزند منطقه هفت شهر تهران بود. در این پژوهش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در دسترس با حداکثر تنوع انجام شد؛ به طوری که زوجین تک فرزند و زوجین با بیش از دو فرزند سنین، سطوح تحصیلی و طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف انتخاب خواهند شد. روش نمونه گیری روش تصادفی ساده می‌باشد. در پژوهش ما نیز 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) مشهورترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است.که ما نیز در این پژوهش از آن استفاده می‌کنیم. نتایج آزمون نشان داد که بین کارکرد جسمی، بهزیستی هیجانی، سلامت عمومی وکارکرد اجتماعی با تعداد فرزندان برای هر دو گروه رابطه برقرار است. نتایج پژوهش ما نشان داد که بین کارکرد جسمی و تعداد فرزندان رابطه وجود دارد و البته این رابطه هم در بین زوجین تک فرزند و هم زوجین با بیش از چند فرزند برقرار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of physical and psychological dimensions of couples based on the number of children

نویسندگان [English]

  • milad saeidi 1
  • ebrahim naeimi 2
  • somaye kazemian 2
1 PhD student of Counseling Islamic Azad University Research Sciences Branch
2 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Today, improving the quality of life has introduced a newer concept of health that is related to the scientific aspects as well as the psychological, social, functional, physical and health aspects. Unlike in the past, it is not only evaluated in quantitative terms. One of the family events is deciding on the number of children. Because this decision affects the lifestyle and more importantly the quality of life of the family. Depending on the subject of the research, the correlation method is used. The study population was single couples with more than two children in Haft Shahr area of ​​Tehran. In this study, sampling was done purposefully and available with maximum diversity, so that single-child couples and couples with more than two children of different ages, educational levels and different economic and social classes will be selected. Sampling method is a simple random method. In our study, 300 people were selected as a sample. The 36-question quality of life questionnaire (SF-36) is the most popular and widely used tool for measuring quality of life, which we also use in this study. Test results showed that there was a relationship between physical function, emotional well-being, general health and social functioning with the number of children for both groups. The results of our study showed that there is a relationship between physical function and the number of children, and of course this relationship has been established between both single-child couples and couples with more than a few children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical dimensions
  • psychological dimensions
  • couples