آسیب‌شناسی مهارت خوانداری کتاب‌های عربی دوره اول متوسطه (مطالعه موردی مدرسه دخترانه سیزده آبان شاهرود)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید مفتح شهرری

2 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری - تهران - ایران

چکیده

با کمک خواندن و فهمیدن به معنای علمی و جامع آن می‌توان به ذخایر بی‌انتهای تجربه بشری دست یافت. خواندن درست و یادگیری آن، مستلزم تمرین و تسلط بر ریزمهارت‌های خواندن است و لازمه تسلط بر ریزمهارت‌های خواندن، داشتن آگاهی و استفاده از راهکارها و استراتژی‌های کارآمد خواندن است. این پژوهش، به بررسی آسیب‌های مؤثر بر مهارت خوانداری زبان عربی در بین دانش‌آموزان دوره اول متوسطه مدرسه دخترانه سیزده آبان شهر شاهرود استان سمنان در سال تحصیلی 1398-1397 می‌پردازد. روش تحقیق، پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامة محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش شامل 250 نفر از دانش‌آموزان می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق 100 نفرند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و چند مرحله‌ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی با توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با آزمون T، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج پژوهش با تأیید نتایج پژوهش‌های قبلی، نشان می‌دهد که بیشتر متغیرهای بررسی شده، بر میزان مهارت خوانداری زبان عربی دانش‌آموزان تأثیر داشته‌اند. بطور کلی 9/90 درصد تغییرات میزان مهارت خوانداری زبان عربی (متغیر وابسته) به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Reading Arabic Secondary School First-Book Reading Skills (Case study of 13th November Shahroud Girls' School)

نویسندگان [English]

  • hedayatollah taghizadeh 1
  • mohadeceh barghi 2
1 Farhangian University campus martyr Mofateh Rey
2 pardis shahid mofateh_ reay city - tehran - iran
چکیده [English]

Do can attain to the adinfinitum resources of human’s experiment assisted reading and comprehend to the semantics that scientific and executive. Accurate reading and learning that is pensionable exercise and dominace on the microvirtuosity of reading and prerequisite dominace on the microvirtuosity of reading is get information and utilization from methods and strategies of reading’s efficient. This investigation is oxamine the effective harms on arabic language reading skill between first sendary course students in 13 ABAN female school in semnan provice, shahrood city the 1397 – 1398 academic year. Disquisition’s method is geodesic and for collective data, used from researchist’s questionnaire. Research’s statistical social including 250 students. This research’s statistical sample including 100 person witch they return in racemose samplery method and multistage. Analization of dataes in descriptive census level with abundance distribution and done in illative census level with “T” examination, variance analysis and path analysis. Results of research show witch more checking conversionals had influence on student’s Arabic language reading skill measure. Generally 90.9% of Arabic language reading skill measure changes is clarified (pertinent conversional) by independent conversional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic book
  • Arabic language reading skill
  • basic conversional
  • pathology