مهربانی اندرسرای یاگردی روشن رای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هیچ‌ یک از آثار بزرگ ادبی همانند شاهنامه فردوسی پژواک عمل ندارد و یکی از موضوعاتی که به شکل گسترده به آن پرداخته اند موضوع زن در شاهنامه است. این اثر با نگاهی نو به جایگاه زن در شاهنامه پرداخته است. هدف از این پژوهش نگاهی جامع به جایگاه زن در اندیشه فردوسی و شاهنامه است. روش کار به این صورت بوده است که با استخراج نام‌های زنان در شاهنامه از فرهنگ نام‌های شاهنامه، بر اساس متن شاهنامه تصحیح دکتر خالقی مطلق، هریک از اسامی را جداگانه بررسی و توصیف کرده ایم و سپس نگاه‌ها به زن در شاهنامه را در پنج مقوله تحلیل کرده‌ایم که عبارتند از: 1- نگاه فردوسی به زن، 2- نگاه زن‌ستیزانه در شاهنامه، 3- نگاه مثبت به زن در شاهنامه، 4- نگاه برابر با مرد، 5-نگاه برتری به زن. نتیجه این که نگاه فردوسی در شاهنامه به زن نگاه جنسیتی نیست بلکه فراز و فرود جایگاه زن در شاهنامه همانند جایگاه مردان در شاهنامه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مهربانی اندرسرای یاگردی روشن رای

نویسنده [English]

  • ali balaghi
Assistant Professor, Department of Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

هیچ‌ یک از آثار بزرگ ادبی همانند شاهنامه فردوسی پژواک عمل ندارد و یکی از موضوعاتی که به شکل گسترده به آن پرداخته اند موضوع زن در شاهنامه است. این اثر با نگاهی نو به جایگاه زن در شاهنامه پرداخته است. هدف از این پژوهش نگاهی جامع به جایگاه زن در اندیشه فردوسی و شاهنامه است. روش کار به این صورت بوده است که با استخراج نام‌های زنان در شاهنامه از فرهنگ نام‌های شاهنامه، بر اساس متن شاهنامه تصحیح دکتر خالقی مطلق، هریک از اسامی را جداگانه بررسی و توصیف کرده ایم و سپس نگاه‌ها به زن در شاهنامه را در پنج مقوله تحلیل کرده‌ایم که عبارتند از: 1- نگاه فردوسی به زن، 2- نگاه زن‌ستیزانه در شاهنامه، 3- نگاه مثبت به زن در شاهنامه، 4- نگاه برابر با مرد، 5-نگاه برتری به زن. نتیجه این که نگاه فردوسی در شاهنامه به زن نگاه جنسیتی نیست بلکه فراز و فرود جایگاه زن در شاهنامه همانند جایگاه مردان در شاهنامه است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زن
  • فردوسی
  • شاهنامه