برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کتب دوره اول ابتدایی بر اساس مفروضه های نظام سلامت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه آموزش ابتدایی، اردبیل ، ایران

چکیده

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به عنوان یک منبع مهم در توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فردی مطرح می شود ، توجه به این امر خطیر از وظایف مهم دولت ها به شمار می رود و همه ی انسان ها برای دستیابی به این هدف ارزشمند ، یعنی کسب سلامت ، نیازمند آموزش هستیم . در این پژوهش از روش تحلیل محتوا "آنتروپی شانون" می باشد که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. آنتروپی در تئوری اطلاعات ، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله، یک توزیع احتمال بیان می شود. محتوای طرح از نظر پاسخگو( متن کتب دوره اول ابتدایی) و دوازده مؤلفه اصلی و 58 مولفه فرعی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که بررسی کل 4 کتاب پایه اول ابتدایی مولفه ی مربوط به سلامت تغذیه با 130 مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به معلولیت با 1 فراوانی است..یافته های حاصل از فراوانی مولفه ها نشان داده است که مولفه های نظام سلامت از توزیع نرمال برخوردار نیستند به طوری که متاسفانه در حد که در محتوای کتب دوره اول ابتدایی به برخی از مولفه های آموزش بهداشت کمتر توجه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health education and health promotion of first-grade curriculum books based on the assumption of health system

نویسنده [English]

  • mohammad azimi
Assistant Professor of Farhangian University, Faculty of Education and Psychology, Department of Elementary Education, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Health education and health promotion as an important source of economic development, social and individual arises, Given the important role of governments is crucial and all human beings to achieve this worthwhile goal, namely health, we need training.In this study, content analysis "Shannon Entropy" is that data processing in discussing with a new look and both quantitative and qualitative content analysis suggests. Entropy in information theory, by means of an index to measure the uncertainty, expressed as a probability distribution. The content of the responsive design (Text books basic first period) and twelve main dimensions and 58 sub-components of health education and health promotion were examined Shannon entropy content analysis results showed that the entire fourth book with 130 first-grade components relating to nutritional health Most frequencies are allocated, and the least amount of disability at one frequency. The results of the frequency components has shown that the components of the health system do not have the normal distribution So that, unfortunately, to the extent that the content of the sixth to certain components of health education books less attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Education and Health Promotion
  • all first-grade school books
  • assumptions health system