بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی پایه‌ی پنجم ابتدایی (متن، پرسش و تصاویر) از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب هدیه‌های آسمانی پایه پنجم ابتدایی بود. کل کتاب به عنوان نمونه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط معلمان پایه پنجم ابتدایی تائید شد. واحد مطالعه درس‌های مندرج در کتاب و واحد تجزیه‌وتحلیل، متن، پرسش‌ها و تصاویر کتاب است که بر اساس مقوله‌های فعال و غیرفعال بوسیله فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متن کتاب هدیه‌های آسمانی با ضریب درگیری 09/0 متنی غیرفعال و غیر پویاست و بیشتر به بیان حقایق و ارائه‌ی اطلاعات می‌پردازد. پرسش‌های کتاب با ضریب درگیری 42/1 نشان می‌دهد که پرسش‌ها فعال و پویا هستند و زمینه را برای یادگیری فعال فراهم می‌کنند، همچنین تصاویر کتاب هدیه‌های آسمانی با ضریب درگیری 88/0 نشان دهنده‌ی فعال بودن تصاویر است و زمینه را برای فعالیت فراهم می‌کند. بنابراین، متن کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی به روش غیرفعال اما فعالیت‌ها و تصاویر کتاب هدیه‌های آسمانی به روش فعال تدوین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the active and passive content of the heavenly gift bookBasic fifth grade based on William Roman's technique

نویسندگان [English]

  • hadi moslehamirdehi
  • maryam ahmadi joybari
farhangiyan University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of the fifth-grade elementary heavenly gifts (text, question and images) from the perspective of active and inactive according to William Rumi's method in the academic year of 1397-1398. The study population in this study was the fifth grade elementary heavenly gift book. The whole book was analyzed as an example. The information gathering tool is an analysis based on the William Roman method based on theoretical foundations and validated by the fifth grade elementary teachers. The unit of study is the lessons contained in the book and the analytical unit, text, questions and images of the book, which were analyzed based on active and passive categories by the William Romance formula and their conflict rate. The results show that the text of the book of celestial gifts with the conflict factor of 0.09 is inaccurate and non-dynamic, and more often refers to the facts and the presentation of information. Book questions with a 1.42 conflict ratio indicate that the questions are active and dynamic, and provide background for active learning, as well as images of Heavenly gifts with a conflict ratio of 0.88 representing the activity of the images and providing background for activity. Therefore, the text of the Hebrew gift of the fifth elemental element is inactive, but the activities and images of the book of heavenly gifts are in active form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • heavenly gifts
  • fifth foundation
  • active and passive
  • William Romney