دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 1-100 
5. کنکاشی در حقیقت بیت المعمور با رویکردی بر تحلیل روایات

صفحه 39-49

امان اله ناصری کریموند؛ مهدی اکبرنژاد؛ مینا شمخی